• Home
  • About Us
  • PROGRAM TOUR OF THE MONTH
  • HITS PROGRAM TOUR
  • OVERSEA EDUCATION
  • GALLERY
  • Contact us
Menu
Korea
Japan
HONGKONG MACAU
CHINA TAIWAN TIBET
SINGAPORE MALEYSIA BALI
LOAS MYANMAR COMBODIA VIETNAM
INDIA NEPAL SRILAKKA BHUTAN
EGYPT DUBAI JORDAN
AUSTRALIA NEW ZEALAND
USA CANADA
RUSSIA TURKEY
EUROPE
ENGLAND
22 กันยายน 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
  INDIA, NEPAL, SRILAKKA, BHUTAN
[ +zoom ]
สามเหลี่ยมอารยธรรม อินเดีย 4วัน 2คืน
Print
รหัสสินค้า : JIE_001-5
ราคา : 32,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 29,900.00 บาท
[20 มิถุนายน 2556 16:18 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 3388)

เดลี ประตูชัยอัครา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ด ชัยเปอร์ นครสีชมพู
โดยสายการบิน อินดิโก แอร์ไลน์

จำนวน    ชิ้น สั่งซื้อสินค้า

กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางได้ทุกวัน ( ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ )
วันที่หนึ่ง             กรุงเทพฯ ( สนามบินสุวรรณภูมิ)
22.30 น.                  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น4 เคาน์เตอร์K สายการบินอินดิโก แอร์ไลน์ ประตู 5
                                โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
01.10น.                   ออกเดินทางโดยสายการบินอินดิโก แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 6E44
 
วันที่สอง             เดลี - ชัยเปอร์ – พระราชวังแอมเบอร์ – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ                                                         
04.10น.                   ถึงสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดียผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
                                 (เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย หนึ่งชั่วโมงครึ่ง) เมืองเดลี เป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดีย
                                 อุดมไปด้วยทัศนียภาพกว้างใหญ่ไพศาลที่น่าหลงใหล เต็มไปด้วยป้อมปราการ ตึกสูงตระหง่าน
                                 เรือนชานละบ้านช่อง ถนนกว้างใหญ่ของเมืองนิวเดลีทอดยาวสู่ถนนสายเล็กสู่เมืองเดลีเก่าเป็น
                                 มหาอาณาจักรที่รวบรวมความหลากหลาย ทั้งเก่าใหม่ ล้ำสมัย ล้าสมัย มั่งมีและยากจน ให้อยู่ด้วย
                                 กันอย่างน่าอัศจรรย์
07.00 น.                  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
                                จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองชัยเปอร์
                                เดินทางถึง เมืองชัยปูร์ (Jaipur) เมืองใหญ่ที่สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1728-1732 ตัวเมืองมีขนาดถึง
                                9ตารางกิโลเมตรถูกเรียกว่าเป็นเมืองสีชมพูมานานแล้ว เพราะว่ามีการใช้หินสีชมพูที่มีอยู่มากมายในท้องถิ่น
                                 ภูมิภาคนี้มีมรดกทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งเป็นหลักฐานอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งงาน
                                หัตกรรมอันวิจิตร สิ่งทอสวยงาม เครื่องประดับ
12.00 น.                  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    
                                 นำเดินทางสู่เชิงเขาอราวารี ขึ้นไปชมความงามของพระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนภูผา
                                 ชมพระราชวัง เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพสองข้างทางซึ่งสามารถมองเห็นภูมิประเทศเบื้องล่างสุดสายตา
                                 พระราชวังแห่งนี้เริ่มสร้างโดยพระเจ้ามานใจซิงค์ที่ 1 ในปี ค.ศ. 1592 จนสำเร็จในยุคของพระเจ้าสะหวาย
                                 จัยซิงค์ที่ 2 ต่อมาพระองค์ได้ย้ายเมืองหลวงลงมายังเมืองชัยเปอร์ ในปัจจุบันภายในพระราชวังแอมเบอร์
                                 ท่านจะได้ชมพระราชวังฤดูร้อนและพระราชวังฤดูหนาวที่ประดับด้วยพลอยหลากสี ท่านจะตื่นตะลึงกับห้อง
                                 ที่ประทับในพระราชวังฤดูร้อนที่งดงาม โดยจำลองความงามของท้องฟ้ายามราตรี   จากนั้นนำท่านชม
                                 ฮาวามาฮาลหรือ
                                 พระราชวังสายลม    สร้างโดยพระเจ้าประทับซิงค์ ในปี ค.ศ. 1799 ใช้เป็นที่ที่สตรีชาววังในสมัยนั้นสำหรับ
                                 นั่งชมเทศกาลหรือขบวนแห่ต่าง ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนนอกวังบานหน้าต่างที่ประดับ
                                 ประดาไว้ด้วยลวดลายอันวิจิตรตระการตา สร้างด้วยหินสีชมพูสูง 5 ชั้น กรุเป็นช่องตามหน้ามุขและหน้าต่าง
                                 ซึ่งรวมกันถึง 953 บาน ซึ่งในแต่ละช่องจะมีมุขระเบียงและหลังคาเพื่อระบายลม เป็นที่มาของชื่อ ฮาวามาฮาล
                                 (พระราชวังสายลม) แวะซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาด อาทิเช่น หัตกรรมอันวิจิตร สิ่งทอสวยงาม เครื่องประดับ
                                 สีสันต์ของเมืองนี้เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์
18.00 น.                   บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร           
เมืองชัยเปอร์ พักที่  GOLD PALACE  HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม           ชัยเปอร์ – เมืองฟาแตห์ปูร์สิครี – อัครา ทัชมาฮาล - อักคราฟอร์ด
07.00 น.                   บริการอาหารเช้า   ณ โรงแรม 
                                  นำท่านเดินทางสู่เมืองอัครา (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง)  ระหว่างทางแวะชมความงามของเมืองฟาแตห์ปูร์สิครี
                                  (FatehpurSikri )สร้างโดยพระเจ้าอาร์คบาร์ มหาราช แห่งราชวงศ์โมกุลแต่เดิมเรียกว่าฟาติฮาบัทแปลว่า
                                  “เมืองแห่งชัยชนะ”  ด้วยในตอนนั้นกษัตริย์อัคบาร์ได้ชัยชนะในสงครามอินเดียตอนใต้ต่อมาภายหลังจึงเพี้ยน
                                   มาเป็นฟาติปูร์ ซึ่งเมืองนี้ สร้างด้วยหินทรายสีแดงตั้งอยู่บนภูเขาใกล้หมู่บ้านสิครีใช้เวลาสร้างถึง 9 ปีจึงแล้ว
                                   เสร็จแต่หลังจากนั้นเพียง 15ปีก็กลายเป็นเมืองร้างเพราะว่าขาดน้ำในการดำรงชีวิตเมืองนี้เป็นที่เดียวในอินเดีย
                                   ที่ท่านจะสามารถชมศิลปกรรมของราชวงศ์โมกุลที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบที่สุดจนได้รับสมญานามว่าเมือง
                                   ปีศาจอยู่ห่างจากเมืองอัครา ประมาณ 40 กม. ปัจจุบันเป็นที่แห้งแล้งจัด แต่ภายในป้อมปราการยังคงถูกรักษา
                                   ไว้อย่างดี
ฃ12.00 น.                  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
                                   เดินทางถึง เมืองอัครา เป็นเมืองเรียบง่ายสบายๆ และความมโหฬาร วิจิตรศิลป์ทางสถาปัตยกรรม งานฝีมือ
                                   เครื่องประดับทั้งหลาย ได้กลายมาเป็นเมืองที่น่าทึ่งแห่งหนึ่งของโลก นำท่านเข้า ชมทัชมาฮาล
                                   (TajMahalปิดวันศุกร์)  สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งซึ่งเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก
                                   ความรัก ซึ่งไม่เพียงแต่กลายมาเป็นที่รู้จักแค่ตัวเมืองแต่ยังหมายถึงทั้งประเทศอินเดียเป็นสถาปัตยกรรม
                                   ในยุคมุฆัล ที่จักรพรรดิชาห์จะฮานสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่พระมเหสี พระนางมุมตัซมาฮาล สร้างขึ้นใน
                                   ปี ค.ศ. 1631 ผู้ออกแบบ คือ สถาปนิกเอกชื่ออุสตาด อาหมัด ละฮอรี วัสดุที่ใช้เป็นหินอ่อนสีขาวจาก
                                   เมืองมะกรานา ที่อยู่ห่างออกไปถึง 300 กม. ในรัฐราชสถาน บริเวณด้านหน้าก่อนถึงทัชมาฮาล มีลาน
                                   น้ำพุอาคารตรงกลางเป็นรูปโดม มีหอคอยสี่เสาล้อมรอบตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของ
                                   พระนางมุมตัซมาฮาล และพระเจ้าชาห์จาฮัน ได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์  ตัชมาฮาลนี้ใช้เวลาก่อ
                                   สร้างทั้งหมด 12 ปี ใช้งบประมาณไป 41 ล้านรูปี ใช้ทองคำประดับส่วนต่าง ๆ ของอาคารหนัก 500 กิโลกรัม
                                   ใช้คนงานกว่า 20, 000   คน 
                                   จากนั้นเข้าชม ป้อมปราการอัครา ( Agra Fort )แหล่งมรดกโลก ริมแม่น้ำยมุนา  มีกำแพงหินทรายสีแดง
                                    เด่นตระหง่านสายตาแห่งเมืองอัครา เป็นป้อมปราการประจำเมืองซึ่งสร้างเป็นกำแพงหินทรายสีแดง
                                    ศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซีย พระเจ้าอัคบาร์สร้างขึ้นในปี
                                    ค.ศ. 1565 และสร้างต่อเติมกันเรื่อยมาจนถึงรุ่นหลานคือ พระเจ้าชาร์เจฮาน กษัตริย์องค์ที่ 5
                                    ของราชวงศ์โมกุล ซึ่งปรับเปลี่ยนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวังมีกำแพงสูงกว่า 20 เมตร
                                    และยาว 2.5 กิโลเมตรภายในมีห้องสวยงามที่สร้างด้วยหินอ่อนแกะสลักฝังโดยรอบโดยเฉพาะ ชมห้อง
                                    มุขแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นห้องที่มีความสำคัญที่สุดภายในพระราชวังแห่งนี้และภายในห้องนี้ท่านจะได้พบ
                                    กับสถานที่ที่กษัตริย์ชาร์จาฮาล ถูกลูกชายจับมาขังไว้จนสิ้นพระชนม์
18.00 น.                      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 เมืองอักรา พักที่  MARINA   HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่              อัครา – เดลี –ประตูชัย – ผ่านชม Red Fort– ผ่านชมมัสยิดจาร์มา–กรุงเทพฯ
07.00 น.                       บริการอาหารเช้า   ณ โรงแรม 
                                      นำท่านเดินทางสู่เมืองเดลี ( ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5-6ชั่วโมง)
12.00 น.                       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    
                                      นำท่านเที่ยวชมกรุงเดลี ปัจจุบันได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เดลีเก่าและเดลีใหม่ เดลีใหม่คือส่วนที่
                                      อังกฤษสร้างขึ้นมาในศตวรรษที่20 สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคม เดลีเก่าประกอบ
                                       ด้วยถนนที่เล็กแคบ ชม ประตูชัย(India gate)คล้ายกับประตูชัยที่ประเทศฝรั่งเศส อนุสรณ์สถาน
                                      สงครามโลกครั้งที่และผ่านชมป้อมปราการสีแดง ( Red  Fort )ซึ่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของ
                                      ประเทศอินเดีย ท่านเยาวหราล เนรูห์ ( Jawaharlal Nehru) เป็นผู้เปิดธงชาติในวันที่ 15 สิงหาคม
                                      ค.ศ.1947 ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดของกฎเกณฑ์ชาวอังกฤษ จากนั้นผ่านชม มัสยิดจามา ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม
                                      ในช่วงกลางของศตวรรษที่ 17 ( ค.ศ.1651-1656 )ยุคที่จักรวรรดิโมกุลเรืองอำนาจ สร้างขึ้นโดยกษัตริย์
                                      นักสร้างองค์ที่ 5ของราชวงศ์โมกุลพระเจ้าชาร์จาฮานเมื่อปี1,650ใช้เวลาสร้าง 6 ปีที่มีสร้างโดย
                                      ใช้คนงาน 5,000คนวัสดุใช้หินทรายสีแดงหินอ่อนสีขาวและสีแดงจุคนได้ 20,000 คนจากนั้นนำท่าน
                                      เดินทางสู่สนามบิน
18.25  น.                      ออกเดินทาง โดยสายการบินอินดิโก แอร์ไลน์ เที่ยวบิน 6E43
 00.10 น.                      ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
หมายเหตุ:       การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตาม ความจำเป็นและ

                        เหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของ ท่านตามสิทธิ์ที่มีและจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ไหว้พระ 4 ตำบล อินเดีย - เนปาล 7 วัน บิน TG
ราคา : 54,000.00 บาท
ราคาพิเศษ : 49,000.00 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อักราฟอร์ด 7 วัน โดย สายการบิน อินดิโก แอร์ไลน์
ราคา : 44,100.00 บาท
ราคาพิเศษ : 41,900.00 บาท
ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ
ราคา : 42,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 39,900.00 บาท
ศรีลังกา อนุราธปุระ เจดีย์รุวันเวลิ โปโลนนารุวะ สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า ถ้ำดัมบูลล่า แคนดี้ วัดบุปผาราม วัดพระเขี้ยวแก้ว โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม
ราคา : 31,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 29,900.00 บาท
กราบนมัสการสังเวชนียสถานสี่ตำบล 7 คืน 8 วัน ณ ประเทศอินเดีย
ราคา : 50,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 48,900.00 บาท
อินเดีย สามเหลี่ยมอารยธรรม ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานความรักอันยิ่งใหญ่ ที่ทั่วโลกรู้จัก
ราคา : 49,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 45,900.00 บาท
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 6 คืน
ราคา : 47,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 44,900.00 บาท
Delhi Agra Tajmahal 4 Days 3 Night *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*
ราคา : 15,900.00 บาท
HOT PRO WINTER IN BHUTAN 4D 3N BY B3
ราคา : 49,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 43,900.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

ความคิดเห็นที่ 1
replica christian louboutin heels red I do not know that wipingchristian louboutin glitter pumps captured the hearts of many people.Giuseppe Zanotti Sneakers Take a look at itschristian louboutin replica new autumn and winter,tory burch handbags which is a shoe you most want to receive into christian louboutin knockoffs foreign websites have identified christian louboutin heelsa wide variety of Funny shoesChristian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumps in the world, peoplefake christian louboutin can be so crazy shoes sigh.christian louboutin studded pumps When the case of shoe designer overflowing creativity,Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Black it simply transforms the way people screamed Christian Louboutin Asteroid if you like high heelschristian louboutin spiked heelsthat is about the legs, what to wear to walk all the body decoration. They are the first idol.tory burch flip flops outlet Brand logo is bright red bottom, hidden in Christian Louboutinthe secret place ofchristian louboutin stores passion, sexy extremeltory burch bootsis a favorite of Hollywood stars one of the Giuseppe Zanotti saletop footwear brand, which is double-pierced ankle boots many times in Megan FoxGiuseppe Zanotti Wedge Sneakersstar of the feet,tory burch ballet flats is the most familiar of the shoes of the season. Brand logo is bright red bottom, hidden in the secret place of passion,tory burch flats sale sexy extremelyreplica louboutin shoes of Hollywood starstory burch reva flats one of the top footweartory burch outletmany times in Tory Burch shoes and other star of the feet, is the most familiar of the shoes of the seasonGiuseppe Zanotti Boots from the Frenchreplica louboutin pumps, red soles signs to hint popular world identity. Nicholas Kirkwood shoes is the most familiar of the shoes of the season. Brand logo is bright redChristian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platform secret place of passion,Giuseppe Zanotti Sneakers outlet sexy extremelytory burch flats is a favorite of Hollywood stars one of the top footwear brand, which isgiuseppe zanottimany times in Megantory burch heels is the most Giuseppe Zanotti Sneakersfamiliar of the shoes of the seasonGiuseppe Zanotti online from cheap red bottom shoes the French replica christian louboutin pumps red soles signs to hint popular world identity. Red, highlighting women's and lovely,giuseppe zanotti quieter and beautiful mature sexyreplica christian louboutin not know that wiping captured the hearts ofchristian louboutin daffodil pumps many people.giuseppe zanotti shoes Take a look at its new autumn and winter, Giuseppe Zanotti Bootswhich is a shoe you most want christian louboutin narcissus pumpsto receive intoGiuseppe Zanotti Sneakers have identified a wide variety of Funny shoes in the world,Giuseppe Zanotti Sneakers online people can be so crazy shoes sigh. When the case of shoe tory burch walletsdesigner overflowing creativity, it simplychristian louboutin glitter heelsscreamed out, this is valentino outlet if you like high heels,tory burch flats discount and that is really the first high heels,giuseppe zanotti outlet that is about the legs, what to wear to walk all thehttp://www.giuseppezanottis.net.
ชื่อ : http://www.toryburchs.net   E-mail : zxsdfsdfsfs@outlook.com    วันที่ : 26 มีนาคม 2559 09:50 น.
IP : 161.202.76.XXX

ความคิดเห็นที่ 2

adidas nmd


cheap nfl jerseys


toms outlet


coach outlet


coach factory outlet


tory burch outlet store


longchamp handbags


christian louboutin


nike outlet online


james harden shoes


ugg boots


louis vuitton


coach outlet


coach outlet


christian louboutin outlet


toms shoes


ugg outlet


coach outlet


pandora charms


ralph lauren outlet online


ugg boots outlet


louis vuitton outlet online


uggs outlet


canada goose outlet


ugg outlet


valentino shoes outlet


kate spade outlet store


michael kors canada


coach canada


cheap jerseys


mbt shoes


ugg sandals


louboutin shoes


air max 2017


ralph lauren sale clearance


coach outlet


michael kors outlet clearance


christian louboutin outlet


ultra boost


birkenstock sandals


hermes handbags


canada goose outlet


michael kors outlet


toms shoes


michael kors outlet store


ugg outlet


ugg outlet


coach factory outlet


mbt shoes


cheap mlb jerseys


burberry outlet


polo ralph lauren


doudoune moncler


adidas yeezy


pandora charms


louis vuitton outlet


coach outlet


ugg sale


burberry outlet canada


toms shoes outlet


coach factory outlet


canada goose jackets


timberland outlet


ugg boots for women


toms outlet


uggs


cheap oakley sunglasses


moncler


polo ralph lauren outlet


adidas outlet


cheap uggs


canada goose sale


michael kors factory outlet


adidas yeezy


cheap ray ban sunglasses


north face outlet


ralph lauren outlet


ray ban sunglasses


rayban


cheap uggs


pandora charms uk


ugg ustralia


burberry outlet


ugg outlet


adidas yeezy


ralph lauren outlet


louis vuitton outlet


polo ralph lauren outlet online


nike huarache


ralph lauren outlet online


nmd adidas


ugg sale


ugg outlet


coach factory outlet


mulberry outlet


cheap oakley sunglasses


ray ban sunglasses


nmd adidas


ugg boots


polo ralph lauren


adidas superstar


ralph lauren outlet


oakley sunglasses


birkenstock outlet


coach outlet store


ralph lauren outlet


nike outlet store


cheap uggs


canada goose outlet


north face jackets


michael kors outlet


ugg boots


adidas nmd


yeezy boost 350


coach factory outlet


cheap oakley sunglasses


coach outlet


ralph lauren outlet


nike cortez


cheap ray ban sunglasses


adidas yeezy boost


longchamp uk


oakley sunglasses


coach factory outlet


louis vuitton outlet store


longchamp handbags


coach factory outlet


canada goose outlet


fitflops


beats by dr dre


moncler outlet


pandora uk


cheap ugg boots


ray ban sunglasses


coach outlet store


nike air max


adidas yeezy boost


gucci outlet


michael kors outlet


salvatore ferragamo shoes


ralph lauren sale clearance


pandora outlet


michael kors handbags


harden vol 1


ralph lauren outlet


birkenstock sandals


ugg boots


rayban


yeezy boost


yeezy boost 350


ralph lauren uk


coach factory outlet


moncler outlet


michael kors outlet


christian louboutin outlet


canada goose jackets


ugg boots canada


pandora charms sale clearance


cheap ray ban sunglasses


coach outlet store


cheap jerseys from china


kate spade outlet


cheap ray bans


burberry sale


michael kors handbags


ray ban sunglasses


hermes outlet


ugg shoes


michael kors outlet


michael kors handbags


coach outlet store online


air max 2018


louis vuitton outlet store


nike air max


michael kors uk


kate spade


ugg outlet online


mulberry uk


michael kors outlet


fitflops sale


ugg boots


polo ralph lauren


canada goose uk


cheap jordans


canada goose


canada goose


tory burch outlet


ugg slippers


nike outlet


michael kors outlet clearance


air jordans


coach outlet


canada goose outlet


moncler outlet


coach outlet


discount oakley sunglasses


coach outlet


yeezy boost


adidas shoes


nike outlet


uggs


ugg shoes


christian louboutin


ugg boots


coach factory outlet online


canada goose outlet


burberry handbags


louis vuitton outlet


kate spade handbags


polo ralph lauren outlet


kate spade bags


cheap jordans


pandora charms


kate spade


red bottoms


coach outlet


louis vuitton factory outlet


fred perry polo


oakley sunglasses


cheap jordans


coach outlet store


birkenstocks


ugg outlet


coach factory outlet


canada goose coats


jordans


moncler jackets outlet


canada goose coats


christian louboutin


ugg australia


coach outlet


pandora charms


ugg ustralia


uggs on sale


pandora jewelry


coach outlet


ugg slippers


coach outlet


moncler outlet


michael kors outlet


burberry sale


michael kors handbags


nike store


adidas superstar


yeezy boost


ugg boots


moncler coats


pandora jewelry


kate spade handbag


cat boots


ugg outlet


louboutin shoes


ralph lauren outlet online


adidas nmd


adidas shoes


ugg outlet


ugg outlet store


fred perry


coach factory outlet


salvatore ferragamo


ugg outlet


pandora


coach factory outlet


longchamp bags


uggs canada


ugg outlet


cheap jordans free shipping


coach outlet


ray ban sunglasses


ray ban sunglasses


air jordans


adidas nmd


ugg boots


red bottoms shoes


ralph lauren outlet


nfl jerseys wholesale


kate spade outlet


michael kors outlet


christian louboutin outlet


jordan shoes


ugg sandals


nike shoes


hermes bags


cheap jordans


ugg outlet store


cheap mlb jerseys


supreme uk


pandora outlet


michael kors outlet


ugg boots


michael kors outlet online


ralph lauren sale clearance


coach factory outlet


pandora charms


hermes birkin


uggs clearance


hermes handbags


longchamp uk


pandora charms sale


jordan retro 11


nike shoes


moncler jackets


polo ralph lauren outlet online


hermes handbags


pandora outlet


ralph lauren outlet online


canada goose clothing


cheap mlb jerseys


canada goose jackets


north face outlet online


coach outlet


canada goose sale


uggs on sale


cheap nfl jerseys wholesale


polo ralph lauren outlet online


pandora jewelry


coach outlet


pandora charms


longchamp outlet


ray ban sunglasses discount


ugg outlet


air jordan shoes


coach canada


adidas outlet


coach outlet store online clearances


louis vuitton outlet


michael kors outlet store


ugg outlet store


coach outlet online


coach handbags


tory burch outlet


coach factory outlet


ugg boots


michael kors outlet


ralph lauren uk


canada goose jackets


michael kors outlet store


nmd shoes


birkenstock shoes


mlb jerseys wholesale


superdry


ralph lauren outlet


birkenstock sandals


coach outlet


coach outlet


oakley sunglasses


pandora jewelry outlet


pandora uk


mulberry handbags


cheap ugg boots


coach factory outlet


mulberry bags


pandora jewelry


canada goose


timberland boots


red bottom shoes


moncler jackets


oakley sunglasses


coach outlet


polo ralph lauren outlet online


yeezy 350 boost


louis vuitton outlet online


birkenstocks


supreme


ugg boots on sale


ralph lauren outlet


coach factorty outlet


coach bags


coach factory outlet


polo outlet


pandora jewelry


nike shoes


cheap nfl jerseys


toms shoes outlet


michael kors outlet online


polo ralph lauren outlet


cheap jordans


coach outlet


adidas yeezy


mlb jerseys cheap


ugg outlet


ralph lauren uk


valentino shoes


adidas shoes


michael kors canada


beats by dre


superdry uk


discount ray ban sunglasses


cheap jordan shoes


ugg boots


canada goose jackets


cheap uggs


ralph lauren uk


michael kors handbags


canada goose outlet


polo ralph lauren outlet online


polo ralph lauren


coach outlet store


hermens bags


canada goose sale


ugg boots on sale


nike shoes for men


pandora jewelry


coach outlet


jordan retro


michael kors outlet


michael kors outlet


louboutin shoes


adidas outlet


ralph lauren outlet


birkenstock sandals


pandora charms sale clearance


pandora charms sale


ray ban sunglasses discount


moncler outlet


cheap uggs


moncler jackets


canada goose sale


2017.9.15yangping

ชื่อ : yangping55@yahoo.com   E-mail : yangping55@yahoo.com    วันที่ : 15 กันยายน 2560 08:55 น.
IP : 27.153.202.XXX

ความคิดเห็นที่ 3

adidas nmd


cheap nfl jerseys


toms outlet


coach outlet


coach factory outlet


tory burch outlet store


longchamp handbags


christian louboutin


nike outlet online


james harden shoes


ugg boots


louis vuitton


coach outlet


coach outlet


christian louboutin outlet


toms shoes


ugg outlet


coach outlet


pandora charms


ralph lauren outlet online


ugg boots outlet


louis vuitton outlet online


uggs outlet


canada goose outlet


ugg outlet


valentino shoes outlet


kate spade outlet store


michael kors canada


coach canada


cheap jerseys


mbt shoes


ugg sandals


louboutin shoes


air max 2017


ralph lauren sale clearance


coach outlet


michael kors outlet clearance


christian louboutin outlet


ultra boost


birkenstock sandals


hermes handbags


canada goose outlet


michael kors outlet


toms shoes


michael kors outlet store


ugg outlet


ugg outlet


coach factory outlet


mbt shoes


cheap mlb jerseys


burberry outlet


polo ralph lauren


doudoune moncler


adidas yeezy


pandora charms


louis vuitton outlet


coach outlet


ugg sale


burberry outlet canada


toms shoes outlet


coach factory outlet


canada goose jackets


timberland outlet


ugg boots for women


toms outlet


uggs


cheap oakley sunglasses


moncler


polo ralph lauren outlet


adidas outlet


cheap uggs


canada goose sale


michael kors factory outlet


adidas yeezy


cheap ray ban sunglasses


north face outlet


ralph lauren outlet


ray ban sunglasses


rayban


cheap uggs


pandora charms uk


ugg ustralia


burberry outlet


ugg outlet


adidas yeezy


ralph lauren outlet


louis vuitton outlet


polo ralph lauren outlet online


nike huarache


ralph lauren outlet online


nmd adidas


ugg sale


ugg outlet


coach factory outlet


mulberry outlet


cheap oakley sunglasses


ray ban sunglasses


nmd adidas


ugg boots


polo ralph lauren


adidas superstar


ralph lauren outlet


oakley sunglasses


birkenstock outlet


coach outlet store


ralph lauren outlet


nike outlet store


cheap uggs


canada goose outlet


north face jackets


michael kors outlet


ugg boots


adidas nmd


yeezy boost 350


coach factory outlet


cheap oakley sunglasses


coach outlet


ralph lauren outlet


nike cortez


cheap ray ban sunglasses


adidas yeezy boost


longchamp uk


oakley sunglasses


coach factory outlet


louis vuitton outlet store


longchamp handbags


coach factory outlet


canada goose outlet


fitflops


beats by dr dre


moncler outlet


pandora uk


cheap ugg boots


ray ban sunglasses


coach outlet store


nike air max


adidas yeezy boost


gucci outlet


michael kors outlet


salvatore ferragamo shoes


ralph lauren sale clearance


pandora outlet


michael kors handbags


harden vol 1


ralph lauren outlet


birkenstock sandals


ugg boots


rayban


yeezy boost


yeezy boost 350


ralph lauren uk


coach factory outlet


moncler outlet


michael kors outlet


christian louboutin outlet


canada goose jackets


ugg boots canada


pandora charms sale clearance


cheap ray ban sunglasses


coach outlet store


cheap jerseys from china


kate spade outlet


cheap ray bans


burberry sale


michael kors handbags


ray ban sunglasses


hermes outlet


ugg shoes


michael kors outlet


michael kors handbags


coach outlet store online


air max 2018


louis vuitton outlet store


nike air max


michael kors uk


kate spade


ugg outlet online


mulberry uk


michael kors outlet


fitflops sale


ugg boots


polo ralph lauren


canada goose uk


cheap jordans


canada goose


canada goose


tory burch outlet


ugg slippers


nike outlet


michael kors outlet clearance


air jordans


coach outlet


canada goose outlet


moncler outlet


coach outlet


discount oakley sunglasses


coach outlet


yeezy boost


adidas shoes


nike outlet


uggs


ugg shoes


christian louboutin


ugg boots


coach factory outlet online


canada goose outlet


burberry handbags


louis vuitton outlet


kate spade handbags


polo ralph lauren outlet


kate spade bags


cheap jordans


pandora charms


kate spade


red bottoms


coach outlet


louis vuitton factory outlet


fred perry polo


oakley sunglasses


cheap jordans


coach outlet store


birkenstocks


ugg outlet


coach factory outlet


canada goose coats


jordans


moncler jackets outlet


canada goose coats


christian louboutin


ugg australia


coach outlet


pandora charms


ugg ustralia


uggs on sale


pandora jewelry


coach outlet


ugg slippers


coach outlet


moncler outlet


michael kors outlet


burberry sale


michael kors handbags


nike store


adidas superstar


yeezy boost


ugg boots


moncler coats


pandora jewelry


kate spade handbag


cat boots


ugg outlet


louboutin shoes


ralph lauren outlet online


adidas nmd


adidas shoes


ugg outlet


ugg outlet store


fred perry


coach factory outlet


salvatore ferragamo


ugg outlet


pandora


coach factory outlet


longchamp bags


uggs canada


ugg outlet


cheap jordans free shipping


coach outlet


ray ban sunglasses


ray ban sunglasses


air jordans


adidas nmd


ugg boots


red bottoms shoes


ralph lauren outlet


nfl jerseys wholesale


kate spade outlet


michael kors outlet


christian louboutin outlet


jordan shoes


ugg sandals


nike shoes


hermes bags


cheap jordans


ugg outlet store


cheap mlb jerseys


supreme uk


pandora outlet


michael kors outlet


ugg boots


michael kors outlet online


ralph lauren sale clearance


coach factory outlet


pandora charms


hermes birkin


uggs clearance


hermes handbags


longchamp uk


pandora charms sale


jordan retro 11


nike shoes


moncler jackets


polo ralph lauren outlet online


hermes handbags


pandora outlet


ralph lauren outlet online


canada goose clothing


cheap mlb jerseys


canada goose jackets


north face outlet online


coach outlet


canada goose sale


uggs on sale


cheap nfl jerseys wholesale


polo ralph lauren outlet online


pandora jewelry


coach outlet


pandora charms


longchamp outlet


ray ban sunglasses discount


ugg outlet


air jordan shoes


coach canada


adidas outlet


coach outlet store online clearances


louis vuitton outlet


michael kors outlet store


ugg outlet store


coach outlet online


coach handbags


tory burch outlet


coach factory outlet


ugg boots


michael kors outlet


ralph lauren uk


canada goose jackets


michael kors outlet store


nmd shoes


birkenstock shoes


mlb jerseys wholesale


superdry


ralph lauren outlet


birkenstock sandals


coach outlet


coach outlet


oakley sunglasses


pandora jewelry outlet


pandora uk


mulberry handbags


cheap ugg boots


coach factory outlet


mulberry bags


pandora jewelry


canada goose


timberland boots


red bottom shoes


moncler jackets


oakley sunglasses


coach outlet


polo ralph lauren outlet online


yeezy 350 boost


louis vuitton outlet online


birkenstocks


supreme


ugg boots on sale


ralph lauren outlet


coach factorty outlet


coach bags


coach factory outlet


polo outlet


pandora jewelry


nike shoes


cheap nfl jerseys


toms shoes outlet


michael kors outlet online


polo ralph lauren outlet


cheap jordans


coach outlet


adidas yeezy


mlb jerseys cheap


ugg outlet


ralph lauren uk


valentino shoes


adidas shoes


michael kors canada


beats by dre


superdry uk


discount ray ban sunglasses


cheap jordan shoes


ugg boots


canada goose jackets


cheap uggs


ralph lauren uk


michael kors handbags


canada goose outlet


polo ralph lauren outlet online


polo ralph lauren


coach outlet store


hermens bags


canada goose sale


ugg boots on sale


nike shoes for men


pandora jewelry


coach outlet


jordan retro


michael kors outlet


michael kors outlet


louboutin shoes


adidas outlet


ralph lauren outlet


birkenstock sandals


pandora charms sale clearance


pandora charms sale


ray ban sunglasses discount


moncler outlet


cheap uggs


moncler jackets


canada goose sale


2017.9.15yangping

ชื่อ : yangping55@yahoo.com   E-mail : yangping55@yahoo.com    วันที่ : 15 กันยายน 2560 08:56 น.
IP : 27.153.202.XXX

ความคิดเห็นที่ 4
chenlina20171219

supreme uk


coach factory outlet online


polo ralph


coach


cheap jordans


ugg boots


ugg outlet store


michael kors outlet


coach factory outlet


flip flops


air jordan


ugg outlet


canada goose jackets


moncler


michaelkors outlet


cheap oakley sunglasses


polo ralph lauren


michael kors outlet online


kate spade


mont blanc pens


ray ban


polo ralph


michael kors


north face uk


michael kors handbags


louboutin


north face


air max


ray ban


tory burch outlet


ugg boots


ugg boots


jordan shoes


flip flops


nike air force


cheap nhl jerseys


nike tn


prada


canada goose


moncler


nike outlet


coach outlet


canada goose jackets


jordan retro


nike air max


kate spade outlet


nike free run


canada goose jackets


moncler uk


giuseppe zanotti shoes


ugg australia


ugg boots


rayban


polo ralph lauren


oakley sunglasses


nike huarache


pandora rings


ugg outlet


nike air max


moncler


ugg boots


north face jackets


coach


michael kors outlet online


uggs outlet store


timberland boots


coach factory outlet


canada goose


burberry scarves


ugg boots


basketball shoes


ray ban


ugg boots


soccer jerseys


uggs outlet


michael kors handbags


coach outlet


coach handbags


kate spade


ugg outlet


ugg boots


hollister co


coach factory outlet


hermes birkin


canada goose outlet


polo shirts


the north face


nfl jerseys wholesale


birkenstock sandals


air max


mulberry uk


hermes uk


moncler outlet


longchamp outlet


nike outlet


louboutin


ugg outlet


kate spade outlet


north face outlet


ugg outlet


ugg


ralph lauren


longchamp


ugg slippers


ray ban sunglasses


burberry outlet canada


cheap snapbacks


north face outlet


ugg boots outlet


ferragamo


michael kors taschen


coach outlet online


uggs outlet


coach outlet online


mlb jerseys


polo ralph lauren


salvatore ferragamo


christian louboutin outlet


ray ban outlet


hermes outlet


michael kors outlet


canada goose jackets


doudoune canada goose


true religion jeans


north face outlet


true religion


ugg boots


ugg boots


oakleys


kate spade outlet


michael kors handbags


michael kors outlet


under armour outlet


polo ralph lauren


canada goose outlet


uggs outlet


ugg pas cher


ugg boots


pandora jewelry


ralph lauren outlet


uggs outlet


cheap uggs


north face


north face uk


moncler jackets


ralph lauren


ugg boots


ugg outlet


nike football boots


burberry outlet


jordans


flip flops


jordan shoes


ugg canada


nike store


coach outlet


ugg boots


north face


christian louboutin


uggs outlet


cheap ray bans


the north face


canada goose sale


jordans


cheap nfl jerseys


calvin klein


tory burch outlet online


fitflops


birkenstock shoes


uggs


true religion jeans


oakley sunglasses wholesale


louboutin


cheap nfl jerseys


doudoune canada goose


oakley sunglasses


prada handbags


ralph lauren uk


polo ralph lauren outlet


adidas jeremy scott


ugg australia


ugg outlet


mont blanc


canada goose jackets


michael kors outlet


ugg boots sale


jordan shoes


uggs outlet


baseball jerseys


coach outlet


polo ralph lauren


louboutin shoes


burberry outlet


ralph lauren


coach outlet online


canada goose outlet


beats by dre headphones


air max


christian louboutin


supra shoes


moncler jacken


manolo blahnik


air max


north face


ugg boots


burberry outlet online


prada


adidas shoes


mulberry


ugg uk


nike trainers


longchamp


pandora charms


ugg boots


ugg


north face jackets clearance


canada goose outlet online


canada goose sale


pandora jewelry


tommy hilfiger


polo ralph lauren


michael kors outlet clearance


coach outlet online


coach outlet online


ugg boots


michael kors outlet


jordan


nba jerseys


kate spade


true religion jeans


michael kors outlet


longchamp outlet


ray ban sunglasses sale


true religion jeans


juicy couture


oakley sunglasses


coach factory outlet


scarpe hogan


timberland boots


ugg boots


coach outlet


oakley sunglasses


uggs


coach outlet


canada goose outlet


nike outlet


christian louboutin outlet


christian louboutin outlet


ugg uk


ugg boots


rolex replica watches


michael kors outlet


adidas uk


uggs outlet


jordan pas cher


ugg


ugg sale


north face jackets


ugg boots clearance


adidas shoes


canada goose jackets


moncler uk


north face


ugg boots


pandora charms


air jordan


burberry scarf


oakley sunglasses cheap


moncler


coach outlet


canada goose jackets


ferragamo shoes


oakley sunglasses


supreme outlet


pandora charms


canada goose jackets


ugg outlet


michael kors outlet online


michael kors


hermes


ugg canada


adidas outlet


north face outlet


ralph lauren outlet online


moncler pas cher


prada bags


polo ralph lauren


michael kors outlet online


louboutin


oakley vault


canada goose


ray bans


jordan shoes


ralph lauren outlet online


nfl jerseys


coach outlet


hollister clothing


tory burch uk


mbt shoes


ugg clearance


ugg boots


michael kors outlet


pandora jewelry


louboutin


pandora jewelry


adidas football boots


nhl jerseys


moncler


oakley sunglasses cheap


nike factory outlet


flops


louboutin


coach outlet online


ugg outlet


coach factory outlet


coach outlet online


coach factory


birkenstock outlet


air max


cheap mlb jerseys


coach factory outlet


coach outlet online


moncler outlet


canada goose outlet


polo ralph lauren outlet


ugg boots


ugg outlet


rayban


burberry outlet


stan smith shoes


moncler outlet


canada goose canada


nike jordans


the north face


jordans


ugg boots cheap


polo ralph


moncler


true religion jeans


supreme


mont blanc


balance shoes


scarpe mbt


nike outlet


jordan shoes


ray ban


the north face


supreme


michael kors handbags


ugg outlet


christian louboutin


canada goose outlet


longchamp handbags


flops


ugg outlet store


north face


vibram fivefingers


coach outlet online


nfl jerseys wholesale


nike huarache


michael kors uk


air jordans


adidas yeezy boost


cheap nfl jerseys


coach outlet online


pandora jewelry


cheap rolex watches


adidas stan smith


ray ban sunglasses


pandora jewelry


michael kors outlet


cheap mlb jerseys


nike factory outlet


canada goose outlet


swarovski


air jordan


ugg outlet store


canada goose outlet


ray ban wayfarer


jordans


louboutin


converse shoes


moncler outlet


ralph lauren outlet


nike blazer shoes


moncler jackets


longchamp


north face


blackhawks jersey


ralph lauren outlet


adidas outlet


tory burch outlet


nike air


nike air max


adidas wings


chenlina20171219
ชื่อ : chenlina   E-mail : chenlina1231@outlook.com    วันที่ : 19 ธันวาคม 2560 14:04 น.
IP : 209.160.120.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Engine by MAKEWEBEASY