• Home
  • About Us
  • PROGRAM TOUR OF THE MONTH
  • HITS PROGRAM TOUR
  • OVERSEA EDUCATION
  • GALLERY
  • Contact us
Menu
Korea
Japan
HONGKONG MACAU
CHINA TAIWAN TIBET
SINGAPORE MALEYSIA BALI
LOAS MYANMAR COMBODIA VIETNAM
INDIA NEPAL SRILAKKA BHUTAN
EGYPT DUBAI JORDAN
AUSTRALIA NEW ZEALAND
USA CANADA
RUSSIA TURKEY
EUROPE
ENGLAND
22 สิงหาคม 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
  INDIA, NEPAL, SRILAKKA, BHUTAN
[ +zoom ]
สามเหลี่ยมอารยธรรม อินเดีย 4วัน 2คืน
Print
รหัสสินค้า : JIE_001-5
ราคา : 32,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 29,900.00 บาท
[20 มิถุนายน 2556 16:18 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 2731)

เดลี ประตูชัยอัครา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ด ชัยเปอร์ นครสีชมพู
โดยสายการบิน อินดิโก แอร์ไลน์

จำนวน    ชิ้น สั่งซื้อสินค้า

กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางได้ทุกวัน ( ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ )
วันที่หนึ่ง             กรุงเทพฯ ( สนามบินสุวรรณภูมิ)
22.30 น.                  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น4 เคาน์เตอร์K สายการบินอินดิโก แอร์ไลน์ ประตู 5
                                โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
01.10น.                   ออกเดินทางโดยสายการบินอินดิโก แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 6E44
 
วันที่สอง             เดลี - ชัยเปอร์ – พระราชวังแอมเบอร์ – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ                                                         
04.10น.                   ถึงสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดียผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
                                 (เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย หนึ่งชั่วโมงครึ่ง) เมืองเดลี เป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดีย
                                 อุดมไปด้วยทัศนียภาพกว้างใหญ่ไพศาลที่น่าหลงใหล เต็มไปด้วยป้อมปราการ ตึกสูงตระหง่าน
                                 เรือนชานละบ้านช่อง ถนนกว้างใหญ่ของเมืองนิวเดลีทอดยาวสู่ถนนสายเล็กสู่เมืองเดลีเก่าเป็น
                                 มหาอาณาจักรที่รวบรวมความหลากหลาย ทั้งเก่าใหม่ ล้ำสมัย ล้าสมัย มั่งมีและยากจน ให้อยู่ด้วย
                                 กันอย่างน่าอัศจรรย์
07.00 น.                  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
                                จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองชัยเปอร์
                                เดินทางถึง เมืองชัยปูร์ (Jaipur) เมืองใหญ่ที่สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1728-1732 ตัวเมืองมีขนาดถึง
                                9ตารางกิโลเมตรถูกเรียกว่าเป็นเมืองสีชมพูมานานแล้ว เพราะว่ามีการใช้หินสีชมพูที่มีอยู่มากมายในท้องถิ่น
                                 ภูมิภาคนี้มีมรดกทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งเป็นหลักฐานอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งงาน
                                หัตกรรมอันวิจิตร สิ่งทอสวยงาม เครื่องประดับ
12.00 น.                  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    
                                 นำเดินทางสู่เชิงเขาอราวารี ขึ้นไปชมความงามของพระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนภูผา
                                 ชมพระราชวัง เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพสองข้างทางซึ่งสามารถมองเห็นภูมิประเทศเบื้องล่างสุดสายตา
                                 พระราชวังแห่งนี้เริ่มสร้างโดยพระเจ้ามานใจซิงค์ที่ 1 ในปี ค.ศ. 1592 จนสำเร็จในยุคของพระเจ้าสะหวาย
                                 จัยซิงค์ที่ 2 ต่อมาพระองค์ได้ย้ายเมืองหลวงลงมายังเมืองชัยเปอร์ ในปัจจุบันภายในพระราชวังแอมเบอร์
                                 ท่านจะได้ชมพระราชวังฤดูร้อนและพระราชวังฤดูหนาวที่ประดับด้วยพลอยหลากสี ท่านจะตื่นตะลึงกับห้อง
                                 ที่ประทับในพระราชวังฤดูร้อนที่งดงาม โดยจำลองความงามของท้องฟ้ายามราตรี   จากนั้นนำท่านชม
                                 ฮาวามาฮาลหรือ
                                 พระราชวังสายลม    สร้างโดยพระเจ้าประทับซิงค์ ในปี ค.ศ. 1799 ใช้เป็นที่ที่สตรีชาววังในสมัยนั้นสำหรับ
                                 นั่งชมเทศกาลหรือขบวนแห่ต่าง ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนนอกวังบานหน้าต่างที่ประดับ
                                 ประดาไว้ด้วยลวดลายอันวิจิตรตระการตา สร้างด้วยหินสีชมพูสูง 5 ชั้น กรุเป็นช่องตามหน้ามุขและหน้าต่าง
                                 ซึ่งรวมกันถึง 953 บาน ซึ่งในแต่ละช่องจะมีมุขระเบียงและหลังคาเพื่อระบายลม เป็นที่มาของชื่อ ฮาวามาฮาล
                                 (พระราชวังสายลม) แวะซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาด อาทิเช่น หัตกรรมอันวิจิตร สิ่งทอสวยงาม เครื่องประดับ
                                 สีสันต์ของเมืองนี้เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์
18.00 น.                   บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร           
เมืองชัยเปอร์ พักที่  GOLD PALACE  HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม           ชัยเปอร์ – เมืองฟาแตห์ปูร์สิครี – อัครา ทัชมาฮาล - อักคราฟอร์ด
07.00 น.                   บริการอาหารเช้า   ณ โรงแรม 
                                  นำท่านเดินทางสู่เมืองอัครา (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง)  ระหว่างทางแวะชมความงามของเมืองฟาแตห์ปูร์สิครี
                                  (FatehpurSikri )สร้างโดยพระเจ้าอาร์คบาร์ มหาราช แห่งราชวงศ์โมกุลแต่เดิมเรียกว่าฟาติฮาบัทแปลว่า
                                  “เมืองแห่งชัยชนะ”  ด้วยในตอนนั้นกษัตริย์อัคบาร์ได้ชัยชนะในสงครามอินเดียตอนใต้ต่อมาภายหลังจึงเพี้ยน
                                   มาเป็นฟาติปูร์ ซึ่งเมืองนี้ สร้างด้วยหินทรายสีแดงตั้งอยู่บนภูเขาใกล้หมู่บ้านสิครีใช้เวลาสร้างถึง 9 ปีจึงแล้ว
                                   เสร็จแต่หลังจากนั้นเพียง 15ปีก็กลายเป็นเมืองร้างเพราะว่าขาดน้ำในการดำรงชีวิตเมืองนี้เป็นที่เดียวในอินเดีย
                                   ที่ท่านจะสามารถชมศิลปกรรมของราชวงศ์โมกุลที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบที่สุดจนได้รับสมญานามว่าเมือง
                                   ปีศาจอยู่ห่างจากเมืองอัครา ประมาณ 40 กม. ปัจจุบันเป็นที่แห้งแล้งจัด แต่ภายในป้อมปราการยังคงถูกรักษา
                                   ไว้อย่างดี
ฃ12.00 น.                  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
                                   เดินทางถึง เมืองอัครา เป็นเมืองเรียบง่ายสบายๆ และความมโหฬาร วิจิตรศิลป์ทางสถาปัตยกรรม งานฝีมือ
                                   เครื่องประดับทั้งหลาย ได้กลายมาเป็นเมืองที่น่าทึ่งแห่งหนึ่งของโลก นำท่านเข้า ชมทัชมาฮาล
                                   (TajMahalปิดวันศุกร์)  สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งซึ่งเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก
                                   ความรัก ซึ่งไม่เพียงแต่กลายมาเป็นที่รู้จักแค่ตัวเมืองแต่ยังหมายถึงทั้งประเทศอินเดียเป็นสถาปัตยกรรม
                                   ในยุคมุฆัล ที่จักรพรรดิชาห์จะฮานสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่พระมเหสี พระนางมุมตัซมาฮาล สร้างขึ้นใน
                                   ปี ค.ศ. 1631 ผู้ออกแบบ คือ สถาปนิกเอกชื่ออุสตาด อาหมัด ละฮอรี วัสดุที่ใช้เป็นหินอ่อนสีขาวจาก
                                   เมืองมะกรานา ที่อยู่ห่างออกไปถึง 300 กม. ในรัฐราชสถาน บริเวณด้านหน้าก่อนถึงทัชมาฮาล มีลาน
                                   น้ำพุอาคารตรงกลางเป็นรูปโดม มีหอคอยสี่เสาล้อมรอบตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของ
                                   พระนางมุมตัซมาฮาล และพระเจ้าชาห์จาฮัน ได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์  ตัชมาฮาลนี้ใช้เวลาก่อ
                                   สร้างทั้งหมด 12 ปี ใช้งบประมาณไป 41 ล้านรูปี ใช้ทองคำประดับส่วนต่าง ๆ ของอาคารหนัก 500 กิโลกรัม
                                   ใช้คนงานกว่า 20, 000   คน 
                                   จากนั้นเข้าชม ป้อมปราการอัครา ( Agra Fort )แหล่งมรดกโลก ริมแม่น้ำยมุนา  มีกำแพงหินทรายสีแดง
                                    เด่นตระหง่านสายตาแห่งเมืองอัครา เป็นป้อมปราการประจำเมืองซึ่งสร้างเป็นกำแพงหินทรายสีแดง
                                    ศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซีย พระเจ้าอัคบาร์สร้างขึ้นในปี
                                    ค.ศ. 1565 และสร้างต่อเติมกันเรื่อยมาจนถึงรุ่นหลานคือ พระเจ้าชาร์เจฮาน กษัตริย์องค์ที่ 5
                                    ของราชวงศ์โมกุล ซึ่งปรับเปลี่ยนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวังมีกำแพงสูงกว่า 20 เมตร
                                    และยาว 2.5 กิโลเมตรภายในมีห้องสวยงามที่สร้างด้วยหินอ่อนแกะสลักฝังโดยรอบโดยเฉพาะ ชมห้อง
                                    มุขแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นห้องที่มีความสำคัญที่สุดภายในพระราชวังแห่งนี้และภายในห้องนี้ท่านจะได้พบ
                                    กับสถานที่ที่กษัตริย์ชาร์จาฮาล ถูกลูกชายจับมาขังไว้จนสิ้นพระชนม์
18.00 น.                      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 เมืองอักรา พักที่  MARINA   HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่              อัครา – เดลี –ประตูชัย – ผ่านชม Red Fort– ผ่านชมมัสยิดจาร์มา–กรุงเทพฯ
07.00 น.                       บริการอาหารเช้า   ณ โรงแรม 
                                      นำท่านเดินทางสู่เมืองเดลี ( ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5-6ชั่วโมง)
12.00 น.                       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    
                                      นำท่านเที่ยวชมกรุงเดลี ปัจจุบันได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เดลีเก่าและเดลีใหม่ เดลีใหม่คือส่วนที่
                                      อังกฤษสร้างขึ้นมาในศตวรรษที่20 สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคม เดลีเก่าประกอบ
                                       ด้วยถนนที่เล็กแคบ ชม ประตูชัย(India gate)คล้ายกับประตูชัยที่ประเทศฝรั่งเศส อนุสรณ์สถาน
                                      สงครามโลกครั้งที่และผ่านชมป้อมปราการสีแดง ( Red  Fort )ซึ่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของ
                                      ประเทศอินเดีย ท่านเยาวหราล เนรูห์ ( Jawaharlal Nehru) เป็นผู้เปิดธงชาติในวันที่ 15 สิงหาคม
                                      ค.ศ.1947 ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดของกฎเกณฑ์ชาวอังกฤษ จากนั้นผ่านชม มัสยิดจามา ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม
                                      ในช่วงกลางของศตวรรษที่ 17 ( ค.ศ.1651-1656 )ยุคที่จักรวรรดิโมกุลเรืองอำนาจ สร้างขึ้นโดยกษัตริย์
                                      นักสร้างองค์ที่ 5ของราชวงศ์โมกุลพระเจ้าชาร์จาฮานเมื่อปี1,650ใช้เวลาสร้าง 6 ปีที่มีสร้างโดย
                                      ใช้คนงาน 5,000คนวัสดุใช้หินทรายสีแดงหินอ่อนสีขาวและสีแดงจุคนได้ 20,000 คนจากนั้นนำท่าน
                                      เดินทางสู่สนามบิน
18.25  น.                      ออกเดินทาง โดยสายการบินอินดิโก แอร์ไลน์ เที่ยวบิน 6E43
 00.10 น.                      ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
หมายเหตุ:       การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตาม ความจำเป็นและ

                        เหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของ ท่านตามสิทธิ์ที่มีและจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ไหว้พระ 4 ตำบล อินเดีย - เนปาล 7 วัน บิน TG
ราคา : 54,000.00 บาท
ราคาพิเศษ : 49,000.00 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อักราฟอร์ด 7 วัน โดย สายการบิน อินดิโก แอร์ไลน์
ราคา : 44,100.00 บาท
ราคาพิเศษ : 41,900.00 บาท
ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ
ราคา : 42,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 39,900.00 บาท
ศรีลังกา อนุราธปุระ เจดีย์รุวันเวลิ โปโลนนารุวะ สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า ถ้ำดัมบูลล่า แคนดี้ วัดบุปผาราม วัดพระเขี้ยวแก้ว โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม
ราคา : 31,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 29,900.00 บาท
กราบนมัสการสังเวชนียสถานสี่ตำบล 7 คืน 8 วัน ณ ประเทศอินเดีย
ราคา : 50,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 48,900.00 บาท
อินเดีย สามเหลี่ยมอารยธรรม ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานความรักอันยิ่งใหญ่ ที่ทั่วโลกรู้จัก
ราคา : 49,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 45,900.00 บาท
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 6 คืน
ราคา : 47,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 44,900.00 บาท
Delhi Agra Tajmahal 4 Days 3 Night *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*
ราคา : 15,900.00 บาท
HOT PRO WINTER IN BHUTAN 4D 3N BY B3
ราคา : 49,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 43,900.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

ความคิดเห็นที่ 1
replica christian louboutin heels red I do not know that wipingchristian louboutin glitter pumps captured the hearts of many people.Giuseppe Zanotti Sneakers Take a look at itschristian louboutin replica new autumn and winter,tory burch handbags which is a shoe you most want to receive into christian louboutin knockoffs foreign websites have identified christian louboutin heelsa wide variety of Funny shoesChristian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumps in the world, peoplefake christian louboutin can be so crazy shoes sigh.christian louboutin studded pumps When the case of shoe designer overflowing creativity,Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Black it simply transforms the way people screamed Christian Louboutin Asteroid if you like high heelschristian louboutin spiked heelsthat is about the legs, what to wear to walk all the body decoration. They are the first idol.tory burch flip flops outlet Brand logo is bright red bottom, hidden in Christian Louboutinthe secret place ofchristian louboutin stores passion, sexy extremeltory burch bootsis a favorite of Hollywood stars one of the Giuseppe Zanotti saletop footwear brand, which is double-pierced ankle boots many times in Megan FoxGiuseppe Zanotti Wedge Sneakersstar of the feet,tory burch ballet flats is the most familiar of the shoes of the season. Brand logo is bright red bottom, hidden in the secret place of passion,tory burch flats sale sexy extremelyreplica louboutin shoes of Hollywood starstory burch reva flats one of the top footweartory burch outletmany times in Tory Burch shoes and other star of the feet, is the most familiar of the shoes of the seasonGiuseppe Zanotti Boots from the Frenchreplica louboutin pumps, red soles signs to hint popular world identity. Nicholas Kirkwood shoes is the most familiar of the shoes of the season. Brand logo is bright redChristian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platform secret place of passion,Giuseppe Zanotti Sneakers outlet sexy extremelytory burch flats is a favorite of Hollywood stars one of the top footwear brand, which isgiuseppe zanottimany times in Megantory burch heels is the most Giuseppe Zanotti Sneakersfamiliar of the shoes of the seasonGiuseppe Zanotti online from cheap red bottom shoes the French replica christian louboutin pumps red soles signs to hint popular world identity. Red, highlighting women's and lovely,giuseppe zanotti quieter and beautiful mature sexyreplica christian louboutin not know that wiping captured the hearts ofchristian louboutin daffodil pumps many people.giuseppe zanotti shoes Take a look at its new autumn and winter, Giuseppe Zanotti Bootswhich is a shoe you most want christian louboutin narcissus pumpsto receive intoGiuseppe Zanotti Sneakers have identified a wide variety of Funny shoes in the world,Giuseppe Zanotti Sneakers online people can be so crazy shoes sigh. When the case of shoe tory burch walletsdesigner overflowing creativity, it simplychristian louboutin glitter heelsscreamed out, this is valentino outlet if you like high heels,tory burch flats discount and that is really the first high heels,giuseppe zanotti outlet that is about the legs, what to wear to walk all thehttp://www.giuseppezanottis.net.
ชื่อ : http://www.toryburchs.net   E-mail : zxsdfsdfsfs@outlook.com    วันที่ : 26 มีนาคม 2559 09:50 น.
IP : 161.202.76.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Engine by MAKEWEBEASY