• Home
  • About Us
  • PROGRAM TOUR OF THE MONTH
  • HITS PROGRAM TOUR
  • OVERSEA EDUCATION
  • GALLERY
  • Contact us
Menu
Korea
Japan
HONGKONG MACAU
CHINA TAIWAN TIBET
SINGAPORE MALEYSIA BALI
LOAS MYANMAR COMBODIA VIETNAM
INDIA NEPAL SRILAKKA BHUTAN
EGYPT DUBAI JORDAN
AUSTRALIA NEW ZEALAND
USA CANADA
RUSSIA TURKEY
EUROPE
ENGLAND
22 สิงหาคม 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
  INDIA, NEPAL, SRILAKKA, BHUTAN
[ +zoom ]
อินเดีย สามเหลี่ยมอารยธรรม ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานความรักอันยิ่งใหญ่ ที่ทั่วโลกรู้จัก
Print
รหัสสินค้า : JIE_001-4
ราคา : 49,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 45,900.00 บาท
[17 มิถุนายน 2556 17:33 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 1685)
ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานความรักอันยิ่งใหญ่ ที่ทั่วโลกรู้จัก
เดลลี – อัครา – ชัยปุระ 5 วัน / 4 คืน
ชมความงดงามที่ยิ่งใหญ่ของอินเดียเส้นทางสามเหลี่ยมอารยธรรมพาดผ่าน เมืองที่ในอดีตเคยมีอารยธรรมที่รุ่งเรืองถึงขีดสุด
ชมนิวเดลีเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นครอัคราอดีตเมือง หลวงของกษัตริ์โมกุลและเป็นที่ตั้งของ
ทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เมืองชัยปุระนครสีชมพูที่มีอารยธรรม ของชาวฮินดูที่งดงามพระราชวังแอมเมอฟอร์ดอัน
ยิ่งใหญ่ และช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
จำนวน    ชิ้น สั่งซื้อสินค้า

          กำหนดการเดินทาง
2013
: 10 – 14 ส.ค. / 14 – 18 ก.ย.
    12 – 16 ต.ค. / 23 – 27 ต.ค.
   09 – 13 พ.ย. / 23 – 27 พ.ย.
    05 – 09 ธ.ค. / 07 – 11 ธ.ค.
            29 ธ.ค. -02 ม.ค. 

วันแรก                  กรุงเทพฯ เดลลี  - อัครา

05.00 น.            พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเท เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่
                           และหัวหน้าทัวร์คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
07.30 น.            ออกเดินทางสู่กรุงเดลลี โดยเที่ยวบินที่ TG 323
10.40 น.            เดินทางถึง เดลลี ประเทศอินเดีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว
12.00 น.            นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น              วัดบาไฮหรือสักการสถานบาไฮ หรือวัดดอกบัว(Lotus Temple) กำลังได้รับความนิยมไปเยี่ยมชมกันอย่างมาก
                           เนื่องจากเป็นสิ่งก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้หินอ่อนสร้างเป็นรูปดอกบัวขนาดใหญ่กำลังคลี่
                          กลีบบาน พ้นน้ำ(ด้านล่างจะเป็นสระน้ำเล็กๆ 9 สระ)
 ภายในอาคารยังสามารถบรรจุคนเพื่อมานั่งสมาธิได้ประมาณ
                          1,300 คน  ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดๆก็สามารถเข้ามานั่งทำสมาธิได้ เพราะผู้ที่สร้างคือตระกูลบาไฮเล่งเห็นว่า
                          ไม่ว่าศาสนาใดๆล้วนแต่สร้างสันติสุขให้แก่โลก วัดแห่งนี้จึงเปิดกว้างให้กับคนทุกคน
จากนั้น               นำท่านเดินทางสู่นครอัครา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.
ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำและเข้าสู่ที่พัก MUGHAL SHERATON HOTEL  5* หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สอง               อัครา – ชัยปุระ


เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น               นำชมความงดงามของ"ทัชมาฮาล"อนุสรณ์สถานแห่งความรักอมตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก โดยสร้างจาก
                          หินอ่อนสีขาวพิสุทธิ์อันงามวิจิตรจนได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกพระเจ้าซาร์จาฮาน
                          ทรงมีรับสั่งให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุพระศพของพระนางมุมตัสมาฮาล พระมเหสีซึ่งสิ้นพระชนม์จากการมีประสูติ
                          กาลในปีค
.ศ. 1631 โดยก่อนสิ้นพระนางได้ทรงตรัสขอให้พระเจ้าซาจาฮานทรงรับปากนาง 2 ข้อ คือขออย่า
                          ให้แต่งตั้งผู้ใดเป็นมเหสีแทนนางส่วนขอสองขอให้สร้างที่ฝังศพของพระนางให้โลกต้องจารึก และพระเจ้า
                          ซาจาฮานก็ได้ทำคำขอนั้น จนเป็นที่กล่าวกันว่าหากหญิงใดได้พบกับชายที่รักนางเพียงครึ่งของ ความรักที่
                          พระเจ้าซาจาฮานมอบให้พระมเหสีมุมตัสมาฮาลแล้วนั้นก็นับว่าหญิงนั้นโชคดียิ่งนัก สถานที่แห่งนี้ใช้เวลาสร้างถึง

                          22 ปี ด้วยแรงงานกว่า 20,000 ออกแบบและตกแต่งโดยช่างฝีมือเอกของโลก ในยุคนั้นประดับประดาด้วยอัญมณี
                          และหินสีนานาชนิดบนหินอ่อนสีขาว ภายในมีที่บรรจุพระศพของ พระนาง มุมตัส มาฮาลและพระเจ้า ซาร์ จาฮาน
                          ไว้เคียงคู่กันภายในทัชมาฮาลจนตราบชั่วนิรันดร์กาลและยังถือเป็น สัญลักษณ์ของประเทศอินเดียอีกด้วย  
                                       ณ นครแห่งนี้ข้าเคยมีสุข  แต่เกิดทุกข์ซ้อนใจแสนรำเข็ญ
                                      โอ้ชายามาฮาลข้าจากไป    ข้าขอจารึกไซร้ให้โลกรู้
                                       อันรักข้ายิ่งใหญ่ดั่งขุนเขา  แม้นหยดหนึ่งจากน้ำตามีค่านัก
                                       ความทุกข์ข้าสิงสถิตมิเลือนหาย ข้าขอสร้างไว้ยอดปราสาท ทัชมาฮาล
                                       อนุสรแห่งรักข้าด้วยชีวา ตราบเท่ากระแสน้ำมิแปรผัน
                                       ทัชมาฮาลยังมิล่ม จมสลาย   รักของข้าจะยังคงสถิต  อยู่คู่โลกนี้ดุจเป็นนิจ นิรันด์ดร

จากนั้น              นำท่านเยือนอัคราฟอร์ท พระราชวังที่ยิ่งใหญ่สร้างขึ้น โดยใช้เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล 
                          มีลักษณะเป็นกำแพงสองชั้น และป้อมอาคารทางเข้าสี่ทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ สนาม
                          และอาคารทางเดินโดยรอบทั้งอาคาร ตัวพระราชวังเป็นหินทรายสีแดงสร้างโดยกษัตริย์อัคบาร์ ที่นี่ยังเป็นที่คุมขัง
                          กษัตริย์ซาจาร์อาลผู้สร้างทัชมาฮาล โดยผู้จับพระองค์คุมขังคือบุตรชายของพระองค์เอง พระองค์ใช้เวลาช่วงสุดท้าย
                          ของชีวิต โดยการมองผ่านแม่น้ำยมุนาไปยังทัชมาฮาลที่ซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองค์ประทับอยู่อย่างนิรันดร์
                          “จนเมื่อถึงค่ำคืนอันเงียบสงัดเสียงแผ่วเบาจากริมฝีปากพระองค์ร้องเรียก  โอ้มาฮาล  โอ้มาฮาล
                          โอ้มาฮาล และค่อยๆแผ่วเบาลงจน
นิ่งสนิท หยาดน้ำตาแห่งกาลเวลาไหลลงอาบสองแก้ม  จนกาลเวลา
                          ได้พรากดวงวิญญาณอันโคกเศร้าออกจาก
ร่างของยอดกษัตริย์นักรัก เหลือไว้แต่เพียงอนุสรแห่ง
                           ความรักอันยิ่งใหญ่ที่หาสิ่งใดเทียบเคียงมิได้
 ทัชมาฮาล…….”
เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 5*
จากนั้น              นำท่านเดินทางสู่ นครชัยปุระ ระหว่างทางนำท่านชม Fetepur Siki เมืองที่พระเจ้าอัคบาร์มหาราชทรงสร้าง ขึ้นเพื่อหวัง
                          จะให้เป็นเมืองหลวงใหม่แต่เนื่องจากเป็นเมืองที่ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน ทำให้แห้งแล้งจนไม่สามารถ อยู่ได้จึงได้ทิ้งเมืองและ
                          ย้ายไปตั้งเมืองหลวง ณ นครอัครา แต่ถึงเมืองจะทิ้งร้างไว้นานก็ยังคงหลงเหลือ ความงดงามและท่านจะได้เห็น
                          แนวความคิด ที่จะรวมทุกศาสนาเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าอัคบามหาราช พระองค์ทรงมีมเหสีสามพระองค์และมเหสีแต่
                          ละองค์ต่างนับถือศาสนาที่แตกต่างกันคือ ศาสนาอิสลาม,ฮินดู และคริส แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ ตัวพระราชวังสร้างโดย
                          หินสีแดงและแบ่งเป็นห้องต่างๆรวมถึงมีแสดงดนตรี และห้องประชุมอันงดงาม
จากนั้น              นำท่านเดินทางสู่ นครชัยปุระ (นครสีชมพู) เหตุที่เรียกเมืองนี้ว่านครสีชมพูนั้นเพราะเป็นสีที่กษัตริย์พอพระทัยมากและ
                          เมื่อครั้งที่เจ้าฟ้าชายแห่งอังกฤษเสร็จเยือนเมืองชัยปุระพระเจ้ารามซิงค์ได้สั่งให้ประชาชนทาสีบ้านเรือนทุกหลังให้เป็นสี
                          ชมพูอมส้มเพื่อต้อนรับ เจ้าฟ้าชายแห่งอังกฤษจนทำให้เจ้าฟ้าทรงพอพระทัยมากและถึงกับออกปากเชิญ พระเจ้ารามซิงค์
                          ให้เสด็จไปเยือนประเทศอังกฤษ
ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเข้าพักที่ RAJPUTANA SHERATON HOTEL 5* หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม               ชัยปุระ

 เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
จากนั้น              นำท่านเข้าชมพระราชวัง City Palace ซึ่งใช้เป็นที่พักของราชวงค์มาจนปัจจุบัน และท่านจะได้ชมพิพิธพัณฑ์ ซึ่งเก็บ
                          รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของ ราชวงค์ไว้มากมาย ที่นี่ท่านจะได้เห็นวิธีชีวิตของมหาราชาในอดีตรวม ถึงเครื่องเรือน
                         ,ยานพาหะนะ,เสื้อผ้า,อาวุธ ฯลฯ
จากนั้น             พาท่านผ่านชม ฮาวามาฮาล (พระราชวังสายลม)  ที่ซึ่งกษัตริย์ไสวไชยซิงค์สร้างตำหนักแห่งนี้เป็นกำนัลแด่ชายาและ
                         นางสนมทั้งหลายใช้เป็นที่สูดอากาศ และมองดูความเป็นไปภายนอก คำว่า “ฮาวา”  ซึ่งแปลว่าสายลม จึงทำให้คนไทย
                         เรียกว่า “พระราชวังสายลม” และฝรั่งจะเรียกว่า “Palace Of Wind” ( ตรงข้ามพระราชวังสายลมจะเป็นตลาดขายของ
                         ที่ระลึก ซึ่งหากช่วงเย็นมีเวลาสามารถมาเลือกซื้อและประลองฝีมือต่อราคากับแขกดูได้ )
เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 5*
บ่าย                  นำท่านเข้าชม “ป้อมอัมเบอร์ฟอร์ด”  พระราชวังอัมเบอร์พาเลซ อันสวยงาม ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาที่ห้อมล้อมด้วยทิว
                         เขารอบด้าน ที่นี่ท่านจะได้ขี่ช้างที่ประดับประดาด้วยผ้าและเครื่องตกแต่งอย่างสวยงามขึ้นไปจนถึงยอดเขา พระราชวัง
                         แห่งนี้มีกำแพงเหมือนกำแพงเมืองจีน สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าซาไวใจซิงค์ ในปีค.ศ. 1735 ชมวิวทัศน์ และเมืองสีชมพู
                         เบื้องล่าง ขากลับเราจะนั่งรถจี๊ปลงมาเพื่อความรวดเร็ว
 ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม 5* ที่ท่านพัก และเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
 

 

 

 

วันที่สี่                    ชัยปุระ - เดลลี 

 
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น            นำท่านเดินทางสู่เมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ กรุงนิว เดลี
เที่ยง               ถึงนิวเดลี รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตราคาร อาหารไทยจีน          
จากนั้น            ผ่านชม ประตูชัยอินเดีย หรือ “India Gate” อันสูงใหญ่สง่างาม คล้ายประตูชัยในปารีส ชม ตึกที่ทำการของคณะ
                         รัฐบาล ทำเนียบประธานาธิบดีราษฎร์ปติภาวัน (Rashtrapati Bhawan) ซึ่งปัจจุบัน  ใช้เป็นที่พำนักของท่าน
                         ประธานาธิบดีอินเดียกลางกรุงเดลลี
จากนั้น            ให้ท่านอิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัย
18.00 น           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตราคารอาหารไทยจีน และเมื่อได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.00 น.          คณะพร้อมกันที่สนามบิน ทำการเช็คอินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
 

วันที่ห้า                  เดลลี - กรุงเทพฯ

00.05 น.          เดินทางออกจากกรุงเดลลี โดยสายการบินอินเดียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TG 316
05.35 น.          ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ……
……….

 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ไหว้พระ 4 ตำบล อินเดีย - เนปาล 7 วัน บิน TG
ราคา : 54,000.00 บาท
ราคาพิเศษ : 49,000.00 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อักราฟอร์ด 7 วัน โดย สายการบิน อินดิโก แอร์ไลน์
ราคา : 44,100.00 บาท
ราคาพิเศษ : 41,900.00 บาท
ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ
ราคา : 42,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 39,900.00 บาท
ศรีลังกา อนุราธปุระ เจดีย์รุวันเวลิ โปโลนนารุวะ สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า ถ้ำดัมบูลล่า แคนดี้ วัดบุปผาราม วัดพระเขี้ยวแก้ว โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม
ราคา : 31,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 29,900.00 บาท
กราบนมัสการสังเวชนียสถานสี่ตำบล 7 คืน 8 วัน ณ ประเทศอินเดีย
ราคา : 50,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 48,900.00 บาท
สามเหลี่ยมอารยธรรม อินเดีย 4วัน 2คืน
ราคา : 32,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 29,900.00 บาท
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 6 คืน
ราคา : 47,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 44,900.00 บาท
Delhi Agra Tajmahal 4 Days 3 Night *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*
ราคา : 15,900.00 บาท
HOT PRO WINTER IN BHUTAN 4D 3N BY B3
ราคา : 49,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 43,900.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

ความคิดเห็นที่ 1
replica christian louboutin heels red I do not know that wipingchristian louboutin glitter pumps captured the hearts of many people.Giuseppe Zanotti Sneakers Take a look at itschristian louboutin replica new autumn and winter,tory burch handbags which is a shoe you most want to receive into christian louboutin knockoffs foreign websites have identified christian louboutin heelsa wide variety of Funny shoesChristian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumps in the world, peoplefake christian louboutin can be so crazy shoes sigh.christian louboutin studded pumps When the case of shoe designer overflowing creativity,Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Black it simply transforms the way people screamed Christian Louboutin Asteroid if you like high heelschristian louboutin spiked heelsthat is about the legs, what to wear to walk all the body decoration. They are the first idol.tory burch flip flops outlet Brand logo is bright red bottom, hidden in Christian Louboutinthe secret place ofchristian louboutin stores passion, sexy extremeltory burch bootsis a favorite of Hollywood stars one of the Giuseppe Zanotti saletop footwear brand, which is double-pierced ankle boots many times in Megan FoxGiuseppe Zanotti Wedge Sneakersstar of the feet,tory burch ballet flats is the most familiar of the shoes of the season. Brand logo is bright red bottom, hidden in the secret place of passion,tory burch flats sale sexy extremelyreplica louboutin shoes of Hollywood starstory burch reva flats one of the top footweartory burch outletmany times in Tory Burch shoes and other star of the feet, is the most familiar of the shoes of the seasonGiuseppe Zanotti Boots from the Frenchreplica louboutin pumps, red soles signs to hint popular world identity. Nicholas Kirkwood shoes is the most familiar of the shoes of the season. Brand logo is bright redChristian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platform secret place of passion,Giuseppe Zanotti Sneakers outlet sexy extremelytory burch flats is a favorite of Hollywood stars one of the top footwear brand, which isgiuseppe zanottimany times in Megantory burch heels is the most Giuseppe Zanotti Sneakersfamiliar of the shoes of the seasonGiuseppe Zanotti online from cheap red bottom shoes the French replica christian louboutin pumps red soles signs to hint popular world identity. Red, highlighting women's and lovely,giuseppe zanotti quieter and beautiful mature sexyreplica christian louboutin not know that wiping captured the hearts ofchristian louboutin daffodil pumps many people.giuseppe zanotti shoes Take a look at its new autumn and winter, Giuseppe Zanotti Bootswhich is a shoe you most want christian louboutin narcissus pumpsto receive intoGiuseppe Zanotti Sneakers have identified a wide variety of Funny shoes in the world,Giuseppe Zanotti Sneakers online people can be so crazy shoes sigh. When the case of shoe tory burch walletsdesigner overflowing creativity, it simplychristian louboutin glitter heelsscreamed out, this is valentino outlet if you like high heels,tory burch flats discount and that is really the first high heels,giuseppe zanotti outlet that is about the legs, what to wear to walk all thehttp://www.giuseppezanottis.net.
ชื่อ : http://www.toryburchs.net   E-mail : zxerfetrt@outlook.com    วันที่ : 26 มีนาคม 2559 09:49 น.
IP : 161.202.76.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Engine by MAKEWEBEASY