• Home
  • About Us
  • PROGRAM TOUR OF THE MONTH
  • HITS PROGRAM TOUR
  • OVERSEA EDUCATION
  • GALLERY
  • Contact us
Menu
Korea
Japan
HONGKONG MACAU
CHINA TAIWAN TIBET
SINGAPORE MALEYSIA BALI
LOAS MYANMAR COMBODIA VIETNAM
INDIA NEPAL SRILAKKA BHUTAN
EGYPT DUBAI JORDAN
AUSTRALIA NEW ZEALAND
USA CANADA
RUSSIA TURKEY
EUROPE
ENGLAND
22 สิงหาคม 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
  HONGKONG, MACAU
[ +zoom ]
ฮ่องกง เซินเจิ้น ลันเตา 4 วัน
Print
รหัสสินค้า : JIE_006-3
ราคา : 19,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 18,900.00 บาท
[9 กรกฎาคม 2556 09:08 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 2979)

ช้อปปิ้ง !! ถนนนาธาน / Citygate Outlet / หลอหวู่เซนเตอร์
แถมฟรี !! นั่งกระเช้าชมวิว 360 เกาะฮ่องกง / ชมโชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม

จำนวน    ชิ้น สั่งซื้อสินค้า

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง         กรุงเทพฯ – ฮ่องกง                                                                                
13.30 น.                  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
                                 ชั้น 4 ประตู 8เคาน์เตอร์  Q สายการบิน  ROYAL  JORDANIAN โดยมีเจ้าหน้าที่คอย
                                 อำนวยความสะดวก
16.15 น.                  ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ RJ 182 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
20.02 น.                  เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออก “Exit B  
                                 ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมา  เพื่อสร้าง
                                 สนามบินโดยเฉพาะ  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  นำท่านเดิน
                                 ทางโดยรถโค้ชตามเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) 
                                 ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก ความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตร
                                 ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้
                                 ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก... PANDA KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สองของการเดินทาง      ฮ่องกง – วิคตอเรียพีค – เจ้าแม่กวนอิม – พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง
                                              Citygate Outlet -เซินเจิ้น        
เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำต้นตำรับกวางตุ้งแท้ๆ  (มื้อที่ 1)นำท่านเที่ยว
                                 เกาะฮ่องกงขึ้นสู่ระดับกลางของเทือกเขา  VICTORIA PEAK ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง
                                 นำท่านเยี่ยมชมโรงงาน จิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับ
                                 เยี่ยมพร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่
                                 บริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุ
                                 เพิ่มขึ้น 3ปี... นำท่านชม ร้านหยก เป็นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่นของฮ่องกง
เที่ยง                        รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 2)… ... นำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา  ซึ่งมีขนาด
                                 ใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง
                                 นำท่านนั่ง กระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง เป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดใน
                                 โลก ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณ
                                 ของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ ให้ท่านนมัสการพระใหญ่ บนวัดโป่หลิน องค์พระสร้าง
                                 จากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์
                                 ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง สินค้า HONGKONG
                                  FACTORY OUTLET ที่ตุงชุง แหล่งรวมเสื้อผ้าแบรนด์เนมมากว่า 40 แบรนด์ดัง ลดราคา
                                  มากกว่า 70% ,รองเท้ากีฬา ,ร้านอาหาร ,ซุปเปอร์มาร์เก็ตฯลฯ
ค่ำ                             รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)   
                                 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น โดยรถไฟ (ประมาณ 45 นาที)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก... PERTHDEN HOTEL // CAA HOLY SUN HOTEL   หรือเทียบเท่า
 
วันที่สามของการเดินทาง      เซินเจิ้น – หลอหวู่เซนเตอร์ – Splendid of China + Show               
เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)  ชมสินค้ายาประจำบ้านของ
                                 ชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุตฯลฯ
                                 นำท่านเดินทางสู่สถานที่ช้อปปิ้ง “Lowu City” สิ นค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น ซึ่งคน
                                 ไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า
                                 นาฬิกา เสื้อผ้า ให้ท่านได้ซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง 
( อิสระอาหารกลางวัน )...นำท่านชม Splendid of China เป็นเมืองจำลองสถานที่สำคัญของจีนเช่นกำแพงเมืองจีน,
                                 หอฟ้าเทียนถาน, พระราชวังกู้กง เสมือนย่อเมืองจีนอยู่ในมือท่านนำท่านชมหมู่บ้านวัฒนธรรม
                                 Cultural Village เป็นศูนย์แสดงชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของชนเผ่าน้อยใหญ่ที่กระจาย
                                 ตามมณฑลต่างๆ ทั่วประเทศจีนที่ใหญ่ที่สุดภายในหมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อมทั้งชมโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตา 
เย็น                           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ... PERTHDEN  HOTEL  //  CAA HOLY SUN HOTEL (SHENZHEN SIDE) หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่ของการเดินทาง          เซินเจิ้น – ฮ่องกง – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ
เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)....สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่
                                 ฮ่องกง โดยรถไฟ  (ประมาณ 45 นาที)  ..หลังเดินทางสู่ฮ่องกงให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน
                                 นาธาน มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย  มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า
                                 กล้องถ่ายรูปฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมาก
                                 มายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่ง ประกอบไปด้วยห้าง
                                 สรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้   ... ได้เวลาสมควร
                                 นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.25 น.                  ออกเดินทางโดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN เที่ยวบินที่ RJ 183  
23.25 น.                  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
                                 หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
                                 ก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้ง
                                 ให้ทราบล่วงหน้า
                                                               ***ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ***

 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า : มาเก๊า ฮ่องกงพระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น โอเว่อร์ซีไชนีสทาวน์+โชว์
ราคา : 31,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 28,900.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง : ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
ราคา : 21,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 18,900.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง : ฮ่องกง นมัสการ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน
ราคา : 19,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 16,900.00 บาท
Hongkong Packege 3 Day 2 Night
ราคา : 7,900.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

ความคิดเห็นที่ 1
replica christian louboutin heels red I do not know that wipingchristian louboutin glitter pumps captured the hearts of many people.Giuseppe Zanotti Sneakers Take a look at itschristian louboutin replica new autumn and winter,tory burch handbags which is a shoe you most want to receive into christian louboutin knockoffs foreign websites have identified christian louboutin heelsa wide variety of Funny shoesChristian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumps in the world, peoplefake christian louboutin can be so crazy shoes sigh.christian louboutin studded pumps When the case of shoe designer overflowing creativity,Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Black it simply transforms the way people screamed Christian Louboutin Asteroid if you like high heelschristian louboutin spiked heelsthat is about the legs, what to wear to walk all the body decoration. They are the first idol.tory burch flip flops outlet Brand logo is bright red bottom, hidden in Christian Louboutinthe secret place ofchristian louboutin stores passion, sexy extremeltory burch bootsis a favorite of Hollywood stars one of the Giuseppe Zanotti saletop footwear brand, which is double-pierced ankle boots many times in Megan FoxGiuseppe Zanotti Wedge Sneakersstar of the feet,tory burch ballet flats is the most familiar of the shoes of the season. Brand logo is bright red bottom, hidden in the secret place of passion,tory burch flats sale sexy extremelyreplica louboutin shoes of Hollywood starstory burch reva flats one of the top footweartory burch outletmany times in Tory Burch shoes and other star of the feet, is the most familiar of the shoes of the seasonGiuseppe Zanotti Boots from the Frenchreplica louboutin pumps, red soles signs to hint popular world identity. Nicholas Kirkwood shoes is the most familiar of the shoes of the season. Brand logo is bright redChristian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platform secret place of passion,Giuseppe Zanotti Sneakers outlet sexy extremelytory burch flats is a favorite of Hollywood stars one of the top footwear brand, which isgiuseppe zanottimany times in Megantory burch heels is the most Giuseppe Zanotti Sneakersfamiliar of the shoes of the seasonGiuseppe Zanotti online from cheap red bottom shoes the French replica christian louboutin pumps red soles signs to hint popular world identity. Red, highlighting women's and lovely,giuseppe zanotti quieter and beautiful mature sexyreplica christian louboutin not know that wiping captured the hearts ofchristian louboutin daffodil pumps many people.giuseppe zanotti shoes Take a look at its new autumn and winter, Giuseppe Zanotti Bootswhich is a shoe you most want christian louboutin narcissus pumpsto receive intoGiuseppe Zanotti Sneakers have identified a wide variety of Funny shoes in the world,Giuseppe Zanotti Sneakers online people can be so crazy shoes sigh. When the case of shoe tory burch walletsdesigner overflowing creativity, it simplychristian louboutin glitter heelsscreamed out, this is valentino outlet if you like high heels,tory burch flats discount and that is really the first high heels,giuseppe zanotti outlet that is about the legs, what to wear to walk all thehttp://www.giuseppezanottis.net.
ชื่อ : http://www.toryburchs.net   E-mail : zxsdffsdfs@outlook.com    วันที่ : 26 มีนาคม 2559 09:52 น.
IP : 161.202.76.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Engine by MAKEWEBEASY