• Home
  • About Us
  • PROGRAM TOUR OF THE MONTH
  • HITS PROGRAM TOUR
  • OVERSEA EDUCATION
  • GALLERY
  • Contact us
Menu
Korea
Japan
HONGKONG MACAU
CHINA TAIWAN TIBET
SINGAPORE MALEYSIA BALI
LOAS MYANMAR COMBODIA VIETNAM
INDIA NEPAL SRILAKKA BHUTAN
EGYPT DUBAI JORDAN
AUSTRALIA NEW ZEALAND
USA CANADA
RUSSIA TURKEY
EUROPE
ENGLAND
22 สิงหาคม 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
  LOAS, MYANMAR, COMBODIA, VIETNAM
[ +zoom ]
เอ็กซ์ตรีม พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑาเลย์ 4 วัน 3 คืน
Print
รหัสสินค้า : JIE_0029-1
ราคา : 37,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 33,900.00 บาท
[19 มิถุนายน 2556 16:53 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 2826)

เยือนดินแดนแห่งพระพุทธกาล ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑาเลย์ 4 วัน 3 คืน
บินดี อยู่ดี เที่ยวเต็มที่ ทำบุญเต็มอิ่ม พักโรงแรม ๔ ดาว
อาหารดี โปรแกรมเลิศ เป็ดปักกิ่ง, กุ้งมังกร
บุฟเฟ่ต์พร้อมการแสดงพื้นเมือง ณ ภัตตราคารลอยน้ำ การะเวก และอาหารเลิศรสทุกมื้อ

จำนวน    ชิ้น สั่งซื้อสินค้า

กำหนดการ
วันแรก   ประเทศไทย (กรุงเทพฯ) – พม่า (ย่างกุ้ง) – วัดพระเขี้ยวแก้ว – พระลาภมุณี(พระพุทธรูปหยกขาว)
               เจดีย์โบตะตอง (โบตาทาวน์) –
เทพทันใจ - มหาเจดีย์ชเวดากอง – ภัตตราคารลอยน้ำการะเวก
05.00 น.(เวลาไทย)                คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ระหว่างประตูทางเข้า 2-3 
                                                เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอำนวยความสะดวก
07.55 น.(เวลาไทย)                ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ เมืองย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ TG303 สายการบินไทย แอร์เวย์
08.50 น.(เวลาพม่า)                ถึง สนามบินกาลาดอน เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า (เวลาพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)
                                                ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร
                                                จากนั้นนำท่านชม วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว ซึ่งจำลองมาจากประเทศจีนสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐาน
                                                พระเขี้ยวแก้ว เมื่อครั้งอัญเชิญจากประเทศจีน และเป็นองค์เดียวกันกับ ที่อัญเชิญมาที่ พุทธมณฑล จ. นครปฐม
                                                นำทุกท่านนมัสการ พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว ซึ่งเป็นพระรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนองค์ใหญ่ที่สุด
                                                ของประเทศพม่า สีขาวสะอาดและไม่มีตำหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง
                                                พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสิงคโปร์ และศรีลังกายกขึ้นหันฝ่าพระหัตถ์ออกจาก
                                                องค์ หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังมีการนำหินที่เหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาท
                                                ซ้าย-ขวา ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหลังพระพุทธรูปด้วย
เที่ยง                                        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร Shan Kan Resturant ประกอบด้วยอาหาร 8 อย่าง
                                                 แบบโต๊ะจีนนั่งแบบ 8-9  ท่าน ซึ่งทางร้านจะเสริฟ ป่อเปี๊ยะกุ้ง, ปลานึ่ง, กุ้งผัดแบบ เซี่ยงไฮ้ ไสตล์, เป็ดย่าง,
                                                 หมูผัดซีอิ้ว, ผัดผัก, แกงจืดลูกชิ้นปลา, และผลไม่ตามฤดูกาล
                                                จากนั้นนำท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ สถานที่รับพระเกศาธาตุก่อนประดิษฐานที่พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
                                                ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่ง ให้คนสามารถเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญพระธาตุ
                                                ประดิษฐานไว้ในผอบทองคำ และของมีค่าต่างๆ ที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายมากมาย   จากนั้นนำท่าน
                                                สักการะโบโบยี หรือ เทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย  จากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับ
                                                เมืองย่างกุ้ง นำทุกท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์
                                                ของโลกอายุ 2,500 ปี ยอดบนสุดของเจดีย์ประดับด้วยทองคำแท้ห่อหุ้มหนัก 23 ตัน เพชร พลอยเม็ดใหญ่
                                                และอัญมณีต่างๆ บนยอดพระเจดีย์ ประดับด้วยทับทิมขนาดเท่าไข่ไก่ ส่วนบนยอดสุดประดับด้วยเพชรที่ประเมินค่า
                                               ไม่ได้ ภายในประดิษฐานเส้นเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน และบริโภคเจดีย์ (เครื่องใช้) ของพระพุทธเจ้าองค์
                                                ก่อนทั้ง 3 พระองค์ นมัสการ ณ จุด อธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ พร้อมใบไม้ที่มีความหมายถึง “ชัยชนะและความสำเร็จ”
ค่ำ                                            รับประทานอาหาร แบบบุฟเฟ่ต์ นานาชนิดให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองแบบพม่าพร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์
                                                ของพม่าอันงดงามชดช้อย ณ ภัตตาคารลอยน้ำการะเวก บนทะเลสาบหลวง ภัตตาคารนี้สร้างในปีที่ 2513
                                                เลียนแบบเรือกัญญาหัวเรือเป็นรูปนกการะเวก สัตว์ในวรรณคดีป่าหิมพานต์ ท่านสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของ
                                                พระมหาเจดีย์ชเวดากองได้งดงามน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
จากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อน ที่โรงแรม GREEN HILL HOTEL, SUMMIT PARK VIEW HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง   พุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – อานันทวิหาร  – สัพพัญญูวิหาร-วิหารธรรมมะยังจี  - โรงงานเครื่องเขิน – มนูหวิหาร – เจดีย์ติโลมินโล
                  เจดีย์ชเวซานดอว์
05.00 น.                                  เตรียมตัว Check In เพื่อเดินทางสู่เมืองทะเลเจดีย์ “พุกาม”
06.30 น.                                  เหิรฟ้าสู่เมืองพุกาม โดยสายการบิน Bagan Airline เที่ยวบินที่ W9009
                                                 อิสระรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย
07.30 น.                                  เดินทางถึงสนามบินบากัน เมืองพุกาม นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศยามเช้าของ ตลาดยองอู ซึ่งเป็นตลาดที่รวบรวม
                                                 สินค้าพื้นเมืองนานาชนิด นำท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่งของพม่า
                                                 ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
                                                 จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใช้เป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต์ และศูนย์กลางของ
                                                 พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม  นำท่านชม อานันทวิหาร ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นสุดยอดพุทธศิลป์
                                                 สกุลช่างพุกาม สร้างโดยพระเจ้าจันสิทธถา อายุราว 900 ปี จากนั้นนำท่านชม สัพพัญญูวิหาร ซึ่งแปลว่า
                                                 “เจดีย์แห่งความรอบรู้” เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพุกามโดยสูงถึง 62 เมตร นำท่านชม วัดธรรมยังจี หรือ
                                                 แสงสว่างแห่งธรรม ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพุกาม  สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็น
                                                 วัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทำปิตุฆาต
                                                 จะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา
เที่ยง                                         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้า Check In ณ โรงแรมที่พัก เมื่อถึงเวลาอันสมควรเรา
                                                 จะนำท่านชมโรงงานเครื่องเขิน ของพม่า ที่ผลิตเครื่องเขินที่งดงามและมีคุณภาพ  จากนั้นนำท่านชม วัดมนูหวิหาร
                                                 สร้างขึ้นโดยกษัตริย์มนูหา โดยสร้างพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่ 3 องค์ และพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่อีก 1 องค์
                                                 จากนั้นนำท่านชม วัดติโลมินโลวัดที่มีความสวยงามแบบพุกาม สร้างโดยพระเจ้านรปติซีตู จากนั้นนำท่าน
                                                 ชมพระอาทิตย์ลับฟ้า ที่ เจดีย์ชเวซันดอร์ ชมความงามของทะเลเจดีย์แห่งเมืองพุกามยามเย็น เช่นเดียวกับเจดีย์ชเวสิกอง
                                                 เจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ที่มีอำนาจมากพระองค์หนึ่งแห่งอาณาจักรพุกาม นอกจากเจดีย์แห่งนี้จะเป็นที่บรรจุ
                                                 ของพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ยังมีรูปปั้น เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดูตั้งอยู่บริเวณลานของวิหาร
                                                 จึงมีชื่อเรียกแบบฮินดูว่าเจดีย์กาเนซา (Ganesha Pagoda) เจดีย์ชเวสันดอกนี้ยังเป็นสถานที่เหมาะสำหรับ
                                                 การชมทุ่งเจดีย์อีกแห่งหนึ่งของพุกามเมื่อยามอาทิตย์ขึ้นและตก จะได้เห็นภาพหมู่เจดีย์สุดลูกหูลูกตา
                                                 ที่ต้องแสงสีแดงอ่อนแห่งยามเย็นอย่างงดงาม
ค่ำ                                             รับประทานอาหาร ค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเชิญทุกท่าน พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ที่ MYANMAR TREASURE RESORT ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม     พุกาม – มัณฑาเลย์ - วัดมหากันดายาน –สะพานไม้อูเป็ง – พระราชวังมัณฑาเลย์ - วัดกุโสดอ – วัดชเวนันดอว์
06.00 น.                                  เตรียมตัว Check In เพื่อเดินทางสู่เมือง “มัณฑาเลย์”
07.35 น.                                  เหิรฟ้าสู่เมืองมัณฑาเลย์ โดยสายการบิน Bagan Airline เที่ยวบินที่ W9009
                                                 อิสระรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย
08.50 น.                                  เดินทางถึงสนามบินมัณฑาเลย์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ เมืองแห่งผู้เป็นอมตะที่อยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์
                                                ซึ่งเป็นราชธานีแห่งหนึ่งของพม่าเพียง 76 ปี ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400 นำท่านไปทำบุญที่
                                                 วัดมหากันดายาน (Mahakanta Temple) ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัตธรรมที่ใหญ่ที่สุดในพม่า มีสามเณร
                                                 และพระจำพรรษาอยู่มากถึงพันกว่ารูป จากนั้นนำท่านชม สะพานอูเป็ง สร้างขึ้นจากไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้าม
                                                 ทะเลสาบ ตองตะมาน ทางตอนใต้ของเมืองอมรปุระ มุ่งตรงไป สู่เจดีย์เจ๊าต่อจี อยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบ
                                                 พระเจ้าปุดงโปรดฯ ให้ขุนนางนามว่า อูเบียน เป็นแม่ทัพนายกองงานสร้างสะพานแห่งนี้ โดยใช้ไม้สักที่รื้อจาก
                                                 พระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะจำนวน 1,208 ต้น ที่สร้างไว้เมื่อ 200 กว่าปีที่แล้ว มีความยาวถึง 2 กิโลเมตร
เที่ยง                                        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
                                                 จากนั้นนำท่านไปเที่ยวชม พระราชวังหลวง มัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) โดยพระเจ้ามินดง สร้างขึ้นตามผัง
                                                 ภูมิจักรวาล แบบพราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุติว่าเป็นจุดศูนย์กลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส
                                                 มีกำแพงล้อมรอบทั้งสี่ทิศใจกลางพระราชวังเป็นห้องพระมหาปราสาท ยอดปราสาทหุ้มด้วยแผ่นทองซ้อนกัน
                                                 7 ชั้น สูง 78 เมตร รอยอดีตสุดท้ายก่อน พม่าเสียเมืองให้แก่อังกฤษ นี้ นำท่านชม วัดกุโสดอ ซึ่งครั้งหนึ่งเคย
                                                 เป็นสถานที่ทำการ สังคายนาพระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000
                                                 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ว่า เป็นพระไตรปิฎกที่ใหญ่ ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านชม
                                                วัดชเวนันตอ (Shwenuntow Temple) เคยตั้งอยู่ในเขตพระราชวังหลวง สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง  เป็นสิ่งปลูก
                                                 สร้างในสมัยพระเจ้ามินดง ที่เหลือเพียงหลังเดียวที่ยังเหลือรอดมาได้ หลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าตี่ป่อก็
                                                 ได้โปรดให้ทรงย้ายมาตั้งไว้ยังที่ปัจจุบัน เป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดงพระราชบิดาของพระเจ้าตี่ป่อ
                                                 และสิ้นพระชนม์ชีพ ที่วิหารแห่ง นำท่านเดินทางเข้าสู่ เขา Mandalay Hill ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ
                                                 ของพระราชวัง เขาลูกนี้สูง 240 เมตรเป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บนยอดเขา
                                                 ณ จุดนี้ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของ
                                                 เมืองมัณฑะเลย์ เกือบทั้งเมือง ให้ท่านบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ                                             รับประทานอาหาร ค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อน ที่โรงแรม HOTEL MDY, AYEARWADEE RIVER VIEW  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่    ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน - ตลาดโบโจ๊ก – กรุงเทพฯ
03.00 น.                                  ตื่นๆ ๆ ๆ ๆ ๆ !!!!!!
04.00 น.                                  เดินทางถึง วัดมหามัยมุนี (Mahamaimuni Temple) ซึ่งแปลว่า วัดปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ วัดมหามัยมุนีอยู่ห่างจาก
                                                 ใจกลางเมือง ลงมาทางใต้ราว 3 กิโลเมตร บน ถนนที่ตัดตรงไปสู่อมรปุระ สร้างขึ้นในปี 1784 โดยพระเจ้าโบ่
                                                 ต่อพญา แต่ร้อยปีให้หลังนั้น เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ ทำให้ต้องสร้างซ้ำขึ้นใหม่ นำท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี
                                                 อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่งของพม่า หากได้ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ชีวิตจะมีแต่ความสุข
                                                 ความเจริญ เล่ากันว่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำ ขนาดใหญ่ ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า
                                                 พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว
                                                 หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุตในปี พ.ศ. 2327
                                                 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนีหรือวัดยะไข่ (วัดอาระกันหรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามุนีและในปี
                                                 พ.ศ. 2422สมัยพระเจ้าสีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลว
                                                 ที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะ
                                                 วัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุด
                                                 แต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่าโดยรอบๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจาก
                                                 กรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1
จากนั้นเดินทางสู่สนามบินมัณฑาเลย์
07.00 น.                                  เตรียมตัว Check In เพื่อเดินทางสู่เมือง “ย่างกุ้ง”
08.30 น.                                  เหิรฟ้าสู่เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบิน Bagan Airline เที่ยวบินที่ W9009
                                                 อิสระรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย
09.00 น.                                  เดินทางถึงสนามบินกาลาดอน เมืองย่างกุ้ง  จากนั้นนำท่านเดินทางไปสักการะ พระนอนตาหวาน
                                                 (CHAUT THAT GYI) พระเจ้าทัดจี หรือ พระตาหวาน  มีความยาว 65 เมตร นอนตะแคงขวา
                                                 (ส่วนขวาของร่างกายติดกับพื้น ) ฝ่าพระบาทมีลายมงคล 108 แสดงความเป็นมหาบุรุษ 
                                                  พระนอนองค์ปัจจุบันสร้างเมื่อ พ.ศ. 2509 แทนองค์เดิมที่ชำรุด เสียหายที่เรียกว่าพระตาหวาน เนื่องจาก
                                                 ทางวัดได้ให้ช่างระบายสีองค์พระใหม่ตลอดเวลาโดยเฉพาะที่พระพักตร์ทาสีขาวแต้มสีแดงที่พระโอษฐ์
                                                 และระบายที่ฟ้าที่เปลือกพระเนตร ทำไห้มีดวงตาที่สวยงามเรียกว่าพระตาหวาน
เที่ยง                                        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
                                                จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าที่ สก๊อตมาร์เก็ต”หรือ ตลาดโบโจ๊ก ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของพม่า รวบรวม
                                                 ความหลากหลาย ของสินค้า อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก งานไม้สัก ไม้หอมแกะสลัก
                                                 งาช้างแกะสลัก ผ้าโสร่ง และ ผ้าต่างๆ ส่งตรง จากเกาหลีและญี่ปุ่น ภาพเขียนสีน้ำ และสีน้ำมันอัน
                                                งดงามในราคาถูก
ได้เวลาอันสมควรเราจะขอเชิญท่าเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย
16.45 น. (เวลาพม่า)                เดินทางถึงท่าอากาศยานกาลาดอน เมืองย่างกุ้งประเทศพม่า เพื่อเตรียมตัว Check In
                                                 และโหลดสัมภาระเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
19.45 น.(เวลาพม่า)                 เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG306 
21.40 น.(เวลาไทย)                 ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภา
พและประทับใจในบริการ

 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน การ์ต้าร์แอร์เวย์
ราคา : 21,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 18,900.00 บาท
ทัวร์ลาวเหนือ หลวงพระบาง
ราคา : 25,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 22,900.00 บาท
นครวัด นครธม ปราสาทตาพรหม บันทายสรี พนมกุเลน โตนเลสาบ
ราคา : 10,500.00 บาท
ราคาพิเศษ : 7,500.00 บาท
ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑเลย์ อินเล 5 วัน 4 คืน
ราคา : 39,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 38,900.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

ความคิดเห็นที่ 1
replica christian louboutin heels red I do not know that wipingchristian louboutin glitter pumps captured the hearts of many people.Giuseppe Zanotti Sneakers Take a look at itschristian louboutin replica new autumn and winter,tory burch handbags which is a shoe you most want to receive into christian louboutin knockoffs foreign websites have identified christian louboutin heelsa wide variety of Funny shoesChristian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumps in the world, peoplefake christian louboutin can be so crazy shoes sigh.christian louboutin studded pumps When the case of shoe designer overflowing creativity,Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Black it simply transforms the way people screamed Christian Louboutin Asteroid if you like high heelschristian louboutin spiked heelsthat is about the legs, what to wear to walk all the body decoration. They are the first idol.tory burch flip flops outlet Brand logo is bright red bottom, hidden in Christian Louboutinthe secret place ofchristian louboutin stores passion, sexy extremeltory burch bootsis a favorite of Hollywood stars one of the Giuseppe Zanotti saletop footwear brand, which is double-pierced ankle boots many times in Megan FoxGiuseppe Zanotti Wedge Sneakersstar of the feet,tory burch ballet flats is the most familiar of the shoes of the season. Brand logo is bright red bottom, hidden in the secret place of passion,tory burch flats sale sexy extremelyreplica louboutin shoes of Hollywood starstory burch reva flats one of the top footweartory burch outletmany times in Tory Burch shoes and other star of the feet, is the most familiar of the shoes of the seasonGiuseppe Zanotti Boots from the Frenchreplica louboutin pumps, red soles signs to hint popular world identity. Nicholas Kirkwood shoes is the most familiar of the shoes of the season. Brand logo is bright redChristian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platform secret place of passion,Giuseppe Zanotti Sneakers outlet sexy extremelytory burch flats is a favorite of Hollywood stars one of the top footwear brand, which isgiuseppe zanottimany times in Megantory burch heels is the most Giuseppe Zanotti Sneakersfamiliar of the shoes of the seasonGiuseppe Zanotti online from cheap red bottom shoes the French replica christian louboutin pumps red soles signs to hint popular world identity. Red, highlighting women's and lovely,giuseppe zanotti quieter and beautiful mature sexyreplica christian louboutin not know that wiping captured the hearts ofchristian louboutin daffodil pumps many people.giuseppe zanotti shoes Take a look at its new autumn and winter, Giuseppe Zanotti Bootswhich is a shoe you most want christian louboutin narcissus pumpsto receive intoGiuseppe Zanotti Sneakers have identified a wide variety of Funny shoes in the world,Giuseppe Zanotti Sneakers online people can be so crazy shoes sigh. When the case of shoe tory burch walletsdesigner overflowing creativity, it simplychristian louboutin glitter heelsscreamed out, this is valentino outlet if you like high heels,tory burch flats discount and that is really the first high heels,giuseppe zanotti outlet that is about the legs, what to wear to walk all thehttp://www.giuseppezanottis.net.
ชื่อ : http://www.toryburchs.net   E-mail : zxsdfsdfsfs@outlook.com    วันที่ : 26 มีนาคม 2559 09:57 น.
IP : 161.202.76.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Engine by MAKEWEBEASY