• Home
  • About Us
  • PROGRAM TOUR OF THE MONTH
  • HITS PROGRAM TOUR
  • OVERSEA EDUCATION
  • GALLERY
  • Contact us
Menu
Korea
Japan
HONGKONG MACAU
CHINA TAIWAN TIBET
SINGAPORE MALEYSIA BALI
LOAS MYANMAR COMBODIA VIETNAM
INDIA NEPAL SRILAKKA BHUTAN
EGYPT DUBAI JORDAN
AUSTRALIA NEW ZEALAND
USA CANADA
RUSSIA TURKEY
EUROPE
ENGLAND
22 สิงหาคม 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
  SINGAPORE, MALEYSIA, BALI
[ +zoom ]
Bali Wonderful Package 3 Day 2 Night
Print
รหัสสินค้า : JIE_0018-4
ราคา : 7,800.00 บาท
[21 สิงหาคม 2556 16:35 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 1469)

เที่ยวเกาะบาหลี ชมวัดแม่เบซากิห์ วิหารทานาห์ลอต
คินตามณี ภูเขาไฟ วัดนำพุศักดิ์สิทธิ์ ตลาดปราบเซียน เบดูกุล อูลันดานู
ทุ่งข้าวขั้นบันได  ตลาดอูบุด  ชายหาดจิมบารัน ระบำบาหลี

**ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน**

จำนวน    ชิ้น สั่งซื้อสินค้า

วันแรก  :  กรุงเทพ - บาหลี วัดเม็งวี – วัดอูลัน ดานู – วิหารทานาห์ลอต – หาดจิมบารัน
04.00 น.                  พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 2 ประตู 2 เคาน์เตอร์
                                 สายการบินแอร์เอเซีย
06.05 น.                  ออกเดินทางสู่ เกาะบาหลี โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย บินตรงสู่เกาะบาหลี
                                 เที่ยวบินที่ FD 2976
11.25 น.                  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองบาหลี 
                                 (เวลาที่บาหลีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศ
                                 สู่ภัตตาคาร บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ 
                                 ปุราทามันอายุน (Pura Taman Ayun) หรือ วัดเมงวี  ซึ่งเป็นวัดที่เคยเป็นพระราชวังเก่า
                                 สร้างตอนศตวรรษที่ 17เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวีของชาวบาหลี
                                 มีกำแพง ประตูวัด ก่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง หลังคาปูด้วยหญ้า สิ่งก่อ
                                 สร้างด้านใน ตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบบาหลี มีสระน้ำล้อมรอบ จากนั้นนำท่านชม
                                 ทุ่งข้าวขั้นบันไดบาหลี ที่ค่อย ๆ ลาดต่ำลงที่ เบดูกัลป์(Bedugu) เดินทางสู่ ปุราอูลันดานูบราตัน
                                 (Pura Ulun Danu Bratan) นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan)
                                 เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลัง และชมความสวยงามของ ปุราอูลันดานูบราตัน (Pura Ulun Danu Bratan)
                                 วัดที่สำคัญและสวยงาม 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน มีฉาก
                                 หลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู
                                 รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ำ มีความสวยงามเป็นอันสองของเกาะบาหลี มักปรากฏ
                                 อยู่ในภาพถ่ายโมษณาการท่องเที่ยวของบาหลีเสมอและสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี
จากนั้น                      นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ที่ ปุราทานาห์ลอต (Pura Tanah Lot)
                                 หรือ วิหารทานาห์ลอต เป็นวัดสำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี สร้างบนโขดหินคล้ายเกาะเล็ก ๆ
                                 เวลาน้ำขึ้น จึงดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน้ำลง ผู้คนสามารถเดินข้ามทางเดินไปยังตัววัดได้
                                 เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวบาหลีให้ความเคารพบูชาอย่างมาก มีทิวทัศน์และบรรยากาศที่
                                 สวยงาม สร้างโดยนักบวชฮินดู ดัง ฮยัง นิราร์ธา ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศแด่เทพเจ้าและ
                                 ปีศาจแห่งท้องทะเล
19.00 น.                  บริการอาหารเย็นแบบซีฟู้ดสไตล์บาหลี ที่ริมชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ หาดจิมบารัน (มื้อที่ 2)
                                 สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางเสียงคลื่นกระทบฝั่งและแสงดาว พร้อมเพลงขับกล่อมสไตล์บาหลีจาก
                                 นักดนตรี หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย...
                       
 
วันที่สอง :   วัดเบซากิห์ คินตามณี ภูเขาไฟบาตูร์ วัดอูลัน ดานูบาตูร์ ไร่กาแฟ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ตลาดปราบเซียน
                    ทุ่งข้าวขั้นบันได อูบุด ระบำบารอง

07.00 น.                 บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านชม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่
                                จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปุราเบซากิห์ (Pura Besakih) เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดบน
                                เกาะบาหลี คนบาหลียกให้เป็น วัดหลวง (Mother Temple) เป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่
                                ที่สุดของบาหลี ยังถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวัดทั้งปวง มีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล
                                ประกอบด้วยวัดเล็กๆ อีก 23 วัด นำท่านชม ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura Penataraa Aguan)
                                ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลาง ทุกๆวันจะมีคนบาหลีเดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนา ท่านสามารถเห็น
                                ธรรมเนียมประเพณีและการแต่งกายแบบพื้นเมืองทั้งชายและหญิง รวมทั้งการแบกทูนของบูชา
                                บนศีรษะตามแบบดั้งเดิมด้วย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามณี (Kintamani) ที่ได้
                                ชื่อมาจากเมืองโบราณแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริมปากปล่องภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ มีทะเลสาบบาตูร์
                                 และภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ เป็นฉากหลัง และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของบาหลี  
12.00 น.                  บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารคินตามณี (มื้อที่ 4) พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟกุนุงบาตูร์
                                 (Gunung Batur) มีอายุกว่า 50,000 ปี เป็นภูเขาไฟที่ชาวบาหลีให้การสักการะบูชา นับว่า
                                 เป็นภูเขาไฟที่มหัศจรรย์ของโลก มีความสูง 1,717 เมตร เคยปะทุพ่นลาวาและเถ้าภูเขาไฟมา
                                 แล้วหลายครั้ง บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบกูนุงบาร์ตูร์
                                 เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ปุราอูลันดานูบาตูร์
                                 (Pura Ulan Danu Batur) ซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่สำคัญเป็นอันดับ 2 ของเกาะบาหลี วัดแห่งนี้มีขนาด
                                  ใหญ่โตและงดงาม คล้ายศิลปะแบบเดียวกับนครวัด นครธม บริเวณหลังวัด จะมองเห็นทั้งทะเล
                                  สาบบาตูร์และภูเขาไฟกุนุงบาตูร์
                                  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เขตเทมปักซิริงค์ และชิมกาแฟขึ้นชื่อของชาวบาหลี กาแฟขี้ชะมด
                                  ที่ไร่กาแฟ พร้อมชิม โกโก้และชา  จากนั้นมุ่งหน้าสู่ ปุราเตียร์ตาอัมปึล (Pura Tirta Empul) หรือ
                                  วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะก์ซีริง (TEMPAK SILING) มีบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
                                  ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน เชื่อกันว่าพระอินทร์เป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดน้ำพุ ชาวบาหลีนิยมมาอาบ
                                  น้ำที่บ่อน้ำพุ จะเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งเลวร้าย ทั้งยังรักษาโรคต่างๆได้ด้วยและเป็นวัดที่เคาร
                                  พสักการะของชาวบาหลี บริเวณวัดจะมีร้านของฝากมากมายราคาถูก ราคาต้องต่อรองกันสุดๆ
                                  คนไทยจะเรียกว่า ตลาดปราบเซียน  ก่อนนำท่านกลับสู่ที่พัก ให้ท่านได้แวะถ่ายรูปกับวิวทุ่งข้าว
                                  ขั้นบันได อันเลื่องชื่อของบาหลี  เตกัลลาลัง  ใหญ่   และนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดอูบุด เป็นศูนย์
                                  กลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากมากมาย แบบที่ใครได้มาเยือนเกาะแห่งนี้แล้วต้อง
                                  ไม่พลาดการมาที่นี่
18.30 น.                    บริการอาหารเย็นแบบสไตล์บาหลีที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเก่า
                                   อูบุด พาเลซ  เพื่อชม ระบำบาหลี เป็นการแสดงที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวเพราะมีการจัดให้ชม
                                   เป็นประจำ   (การชมระบำบาหลี แนะนำให้ชมในตอนกลางคืน เพราะจะได้เห็นแสงสี รวมทั้งชุดการ
                                   แสดงแบบหลากหลาย) จบการแสดงนำท่านออกเดินทางเข้าที่พัก (วันนี้เข้าที่พักดึกหน่อย)    
 
 วันที่สาม :     อนุสาวรีย์ มหาภาระยุทธ บาหลี - กรุงเทพ
07.00 น.                  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย  สมควรแก่เวลานำท่าน
                                 ออกเดินทางสู่สนามบิน นำท่าน
                                 ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี และให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า
                                 ปลอดภาษีที่สนามบิน
11.55 น.                  อำลาเกาะบาหลี ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 2977
15.15 น.                  ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
 .....................................................
อัตราค่าบริการแพ็คเกจ ตั้งแต่  1 เมษายน 56 - 31 มีนาคม 57 
(ยกเว้นช่วงวันที่  8-9 สิงหาคม 56 และ 25 ธันวาคม 56 - 5 มกราคม 57 ราคาจะปรับเพิ่มอีกประมาณ 600-1000 บาท)

โรงแรม  Champlung Mas Legian Kuta  (3*)  :  2-4     ท่าน ๆ ละ    7,800  บาท
ราคาแพ็คเกจรวม  :   ห้องพักห้องละ  2 ท่าน /  อาหารตามโปรแกรม / รถ /  บัตรผ่านประตู /  ไกด์ท้องถิ่นพูดอังกฤษ
ราคาแพ็คเกจไม่รวม  :  ตั๋วเครื่องบิน+ภาษีสนามบินบาหลี / ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด สำรองจ่าย  กระเป๋า  / ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับ (ไม่บังคับ) / ค่าหนังสือเดินทางและ เอกสารต่างด้าว /  ประกันอุบัติเหตุ

     ติดต่อจองสายการบินได้ที่ คุณฝน  โทร 02-412-7888


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

สิงคโปร์ครบสูตร 4 วัน 3 คืน โดย สายการบินแอร์เอเชีย
ราคา : 31,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 28,900.00 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ ยูนิเวอร์ แซล มารีนา เบย์ แซนด์ 3 วัน 2 คืน โดย สายการบินเจทสตาร์แอร์เวย์ 3K
ราคา : 24,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 21,900.00 บาท
กัวลาฯ มะละกา เก็นติ้ง เลโกแลนด์ ยะโฮร์ สิงคโปร์ ยูนิเวอแซล
ราคา : 21,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 19,900.00 บาท
คาเมรอน-เก็นติ้ง-กัวลาฯมะละกา-ยะโฮร์ 5 วัน 4 คืน
ราคา : 23,500.00 บาท
ราคาพิเศษ : 20,500.00 บาท
ยอร์คจาการ์ต้า – บุโรพุทโธ – พราห์มบานัน
ราคา : 31,500.00 บาท
ราคาพิเศษ : 28,500.00 บาท
เกาะสวรรณ์ บาหลี 4 วัน
ราคา : 13,200.00 บาท
ราคาพิเศษ : 10,200.00 บาท
SINGAPORE SUMMER 3 วัน 2 คืน (เดินทางโดยสายการบินไทย TG)
ราคา : 22,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 20,900.00 บาท
Full Package Bali 4 วัน เที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์ 2 คน ก็ไปได้ พร้อมไกด์นำเที่ยว
ราคา : 8,500.00 บาท
HIGHLIGHT ROUTING SINGAPORE LUXURIOUS 3D2N
ราคา : 47,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 44,900.00 บาท


ความคิดเห็นที่ 1
replica christian louboutin heels red I do not know that wipingchristian louboutin glitter pumps captured the hearts of many people.Giuseppe Zanotti Sneakers Take a look at itschristian louboutin replica new autumn and winter,tory burch handbags which is a shoe you most want to receive into christian louboutin knockoffs foreign websites have identified christian louboutin heelsa wide variety of Funny shoesChristian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumps in the world, peoplefake christian louboutin can be so crazy shoes sigh.christian louboutin studded pumps When the case of shoe designer overflowing creativity,Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Black it simply transforms the way people screamed Christian Louboutin Asteroid if you like high heelschristian louboutin spiked heelsthat is about the legs, what to wear to walk all the body decoration. They are the first idol.tory burch flip flops outlet Brand logo is bright red bottom, hidden in Christian Louboutinthe secret place ofchristian louboutin stores passion, sexy extremeltory burch bootsis a favorite of Hollywood stars one of the Giuseppe Zanotti saletop footwear brand, which is double-pierced ankle boots many times in Megan FoxGiuseppe Zanotti Wedge Sneakersstar of the feet,tory burch ballet flats is the most familiar of the shoes of the season. Brand logo is bright red bottom, hidden in the secret place of passion,tory burch flats sale sexy extremelyreplica louboutin shoes of Hollywood starstory burch reva flats one of the top footweartory burch outletmany times in Tory Burch shoes and other star of the feet, is the most familiar of the shoes of the seasonGiuseppe Zanotti Boots from the Frenchreplica louboutin pumps, red soles signs to hint popular world identity. Nicholas Kirkwood shoes is the most familiar of the shoes of the season. Brand logo is bright redChristian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platform secret place of passion,Giuseppe Zanotti Sneakers outlet sexy extremelytory burch flats is a favorite of Hollywood stars one of the top footwear brand, which isgiuseppe zanottimany times in Megantory burch heels is the most Giuseppe Zanotti Sneakersfamiliar of the shoes of the seasonGiuseppe Zanotti online from cheap red bottom shoes the French replica christian louboutin pumps red soles signs to hint popular world identity. Red, highlighting women's and lovely,giuseppe zanotti quieter and beautiful mature sexyreplica christian louboutin not know that wiping captured the hearts ofchristian louboutin daffodil pumps many people.giuseppe zanotti shoes Take a look at its new autumn and winter, Giuseppe Zanotti Bootswhich is a shoe you most want christian louboutin narcissus pumpsto receive intoGiuseppe Zanotti Sneakers have identified a wide variety of Funny shoes in the world,Giuseppe Zanotti Sneakers online people can be so crazy shoes sigh. When the case of shoe tory burch walletsdesigner overflowing creativity, it simplychristian louboutin glitter heelsscreamed out, this is valentino outlet if you like high heels,tory burch flats discount and that is really the first high heels,giuseppe zanotti outlet that is about the legs, what to wear to walk all thehttp://www.giuseppezanottis.net.
ชื่อ : http://www.giuseppe-zanotti.cc   E-mail : zxsdffsdfs@outlook.com    วันที่ : 26 มีนาคม 2559 09:50 น.
IP : 161.202.76.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Engine by MAKEWEBEASY