• Home
  • About Us
  • PROGRAM TOUR OF THE MONTH
  • HITS PROGRAM TOUR
  • OVERSEA EDUCATION
  • GALLERY
  • Contact us
Menu
Korea
Japan
HONGKONG MACAU
CHINA TAIWAN TIBET
SINGAPORE MALEYSIA BALI
LOAS MYANMAR COMBODIA VIETNAM
INDIA NEPAL SRILAKKA BHUTAN
EGYPT DUBAI JORDAN
AUSTRALIA NEW ZEALAND
USA CANADA
RUSSIA TURKEY
EUROPE
ENGLAND
22 กันยายน 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
  INDIA, NEPAL, SRILAKKA, BHUTAN
[ +zoom ]
Delhi Agra Tajmahal 4 Days 3 Night *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*
Print
รหัสสินค้า : JIE_001-7
ราคา : 15,900.00 บาท
[21 สิงหาคม 2556 15:50 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 3569)
(แพ็คเก็จทัวร์ส่วนตัว 2ท่านขึ้นไป)
ออกเดินทางทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป กำหนดวันเดินทางเองได้
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
BKK-DEL / TG 323 / 07:25-10:20  / บินทุกวัน
DEL-BKK / TG 316 / 01:00-06:30 / บินทุกวัน
จำนวน    ชิ้น สั่งซื้อสินค้า

กำหนดการเดินทาง
วันแรก          กรุงเทพ – เดลลี – ชัยปุระ - Fetepur Siki

05.30 น.                  ที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารชั้น 4 เคาน์เตอร์ Row.J 18-19  เช็คอินอิสระ
07.25 น.                  ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG323/07:25-10:20
10.20 น.                  คณะถึงสนามบินอินทิราคานธี (เวลาอินเดียช้ากว่าไทย 1.30 ชั่วโมง)  หลังรับสัมภาระ
                                 และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย แล้วนำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง
เที่ยง                        บริการอาหารกลางวัน 
                                 ระหว่างทางนำท่านชม Fetepur Siki เมืองที่พระเจ้าอัคบาร์ มหาราชทรงสร้างขึ้นเพื่อหวัง
                                 จะให้เป็นเมืองหลวงใหม่แต่เนื่องจากเป็นเมืองที่ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน ทำให้แห้งแล้งจนไม่
                                 สามารถอยู่ได้จึงได้ทิ้งเมืองและย้ายไปตั้งเมืองหลวง ณ นครอัครา แต่ถึงเมืองจะทิ้งร้างไว้
                                 นานก็ยังคงหลงเหลือความงดงามและท่านจะได้เห็นแนวความคิด ที่จะรวมทุกศาสนาเป็น
                                 หนึ่งเดียวของพระเจ้าอัคบามหาราช พระองค์ทรงมีมเหสีสามพระองค์และมเหสีแต่ละองค์
                                 ต่างนับถือศาสนาที่แตกต่างกันคือ ศาสนาอิสลาม,ฮินดู และคริส แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้
                                 ตัวพระราชวังสร้างโดยหินสีแดงและแบ่งเป็นห้องต่างๆรวมถึงมีแสดงดนตรี และห้องประชุม
                                 อันงดงาม
18.00 น.                  บริการอาหารค่ำ 
นำเข้าที่พักที่ HOTEL MANSINGH / RAMADA (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง         ชัยปุระ – พระราชวังแอมเบอร์ - Jai Mahal - พระราชวัง City Palace - ฮาวามาฮาล
เช้า                           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
                                 นำท่าน นำท่านสู่พระราชวังแอมเบอร์(Amber Fort) โดยการนั่งช้างที่ตกแต่งประดับประดา
                                 อย่างวิจิตรสวยงามชมพระราชวังที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบศิลปะราชบุตรท่านจะได้
                                 ชมห้องต่างๆภายในพระราชวัง ชม Jai Mahal พระราชวังฤดูร้อนสำหรับ บรรดาพระราชวงศ์
                                 ซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลสาบ
เที่ยง                         บริการอาหารกลางวัน  
บ่าย                          นำท่านชมพระราชวัง City Palace สถาปัตยกรรมแบบราชสถานที่แสดงถึงลักษณะของศิลปะ
                                 โมกุลพร้อมทั้งชมพิพิธภัณฑ์ ภายในจะแสดงเครื่องใช้ของเจ้าครองแคว้นในยุคนั้น นำท่านเข้าชม
                                  ฮาวามาฮาล (พระราชวังสายลม)  ที่ซึ้งกษัตริย์ไสวไชยซิงค์สร้างตำหนักแห่งนี้เป็นกำนัลแด่
                                  ชายาและนางสนมทั้งหลายใช้เป็นที่สูดอากาศ และมองดูความเป็นไปภายนอก คำว่า “ฮาวา” 
                                  ซึ่งแปลว่าสายลมจึงทำให้คนไทยเรียกว่า “พระราชวังสายลม” และฝรั่งจะเรียกว่า “Palace Of Wind”
                                  จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ                              บริการอาหารค่ำ 
นำเข้าที่พักที่ HOTEL MANSINGH / RAMADA (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม        ชัยปุระ – อัครา – อัคราฟอร์ท - ทัชมาฮาล
เช้า                           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
                                 นำท่านเดินทางสู่เมืองอัครา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
12.00 น.                   บริการอาหารกลางวัน 
                                 จากนั้นนำท่านชมอัคราฟอร์ท (Agra Fort) ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่ยาวนาน
                                 ถึงสามยุคของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์โมกุล มีลักษณะเป็นกำแพงสองชั้นและป้อมอาคารทางเข้า
                                 ทั้งสี่ทิศ Jehangiri Mahal อาคารสีแดงจากหินทราย ซึ่งจักรพรรดิ์ Akbar สร้างให้แก่มเหสีอินดู
                                 Jodhabal ,ห้องโถงใหญ่ Khas Mahal และ Palace of mirrors Pearl Mosque มัสยิดสีขาวสะอาด
                                 และ Nagina มัสยิดซึ่งท้ายที่สุดที่นี้ยังเป็นที่คุมขัง Shahjehan โดยบุตรชายของพระองค์เอง 
                                 พระองค์ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตโดยการมองผ่านแม่น้ำยมุนาไปยัง ทัชมาฮาล ซึ่งมเหสีสุดที่รัก
                                 ของพระองค์ประทับอยู่อย่างนิรันดร์  จากนั้น นำท่านชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่
                                 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมุนาสร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวประดับด้วยรัตนชาติหลากหลายชนิด  ใช้เวลาใน
                                  การสร้างถึง 22 ปี ด้วยแรงงานกว่า 20,000 คน ออกแบบและตกแต่งโดยช่างฝีมือเอกของโลกในยุคนั้น
                                  เพื่อแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ ของShahkehan  ต่อพระมเหสี Mahal ที่สวรรคต เนื่องจากการให้
                                 กำเนิดบุตรคนที่ 14 ภายในเป็นที่บรรจุร่างของพระนาง
18.00 น.                  บริการอาหารค่ำ  นำเข้าที่พักที่ HOTEL MANSINGH / MARINA (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่            อัครา – เดลลี - Indian Gate -วัดLaxmi – Narayan Temple - ตลาดเดลีฮัท – กรุงเทพฯ
เช้า                           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
07.00 น.                  นำท่านเดินทางกลับกรุงเดลลี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน  
บ่าย                          นำท่านชม Indian Gate ประตูชัยซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงทหารที่เสียชีวิต ในสงคราม
                                 โลกครั้งที่ 1 ประตูนี้มีลักษณะเหมือนประตูชัยปารีสและประตูจะสลักชื่อทหารที่สละชีพเพื่อชาติใน
                                 สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง จากนั้นนำท่านขับรถผ่านชมรัฐสภาซึ่งเป็นตึกที่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรม
                                 อังกฤษเพื่อเป็นที่ทำการของนายกรัฐมนตรี และเป็นที่ตั้งของกระทรวงต่างๆ นำท่านชมวัด
                                 Laxmi – Narayan Temple ซึ่งเป็นวัดที่งดงามตามแบบสถาปัตยกรรมรูปแบบฮินดูเป็นที่บูชา
                                 พระแม่รัศมีและพระนาราย พระแม่รัศมีนั้นถือว่าเป็นพระแม่แห่งเงินตรา ผู้ใดที่ไปขอพรให้กิจการเจริญ
                                 รุ่งเรือง มักประสพผล วัดนี้สร้างขึ้นโดยมหาเศษฐีตระกูลบิลล่า ภายในมีรูปปั้นและรูปหล่อขององค์
                                 เทพต่างๆ ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู นำท่านเข้าสู่ ย่านการค้าตลาด เดลีฮัท เพื่อช็อปปิ้งสินค้า
                                 พื้นเมือง  ราคาถูกมากมาย
18.00 น.                  บริการอาหารค่ำ 
                                 หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่สนามบินอินทิรา คานธี
01.00 น.                  ออกเดินทางจากเดลลี  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 316 / 01:00-06:30
06.30 น.                  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
                                                         *****************************************
หมายเหตุ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / หากไม่สามารถเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดๆๆ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการและค่ามัดจำทั้งหมด / หากยกเลิกการเดินทางภายใน 5วันก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการและค่ามัดจำทั้งหมด /  การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันชีวิตไว้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่ได้มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีขอใบกำกับภาษี


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ไหว้พระ 4 ตำบล อินเดีย - เนปาล 7 วัน บิน TG
ราคา : 54,000.00 บาท
ราคาพิเศษ : 49,000.00 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อักราฟอร์ด 7 วัน โดย สายการบิน อินดิโก แอร์ไลน์
ราคา : 44,100.00 บาท
ราคาพิเศษ : 41,900.00 บาท
ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ
ราคา : 42,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 39,900.00 บาท
ศรีลังกา อนุราธปุระ เจดีย์รุวันเวลิ โปโลนนารุวะ สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า ถ้ำดัมบูลล่า แคนดี้ วัดบุปผาราม วัดพระเขี้ยวแก้ว โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม
ราคา : 31,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 29,900.00 บาท
กราบนมัสการสังเวชนียสถานสี่ตำบล 7 คืน 8 วัน ณ ประเทศอินเดีย
ราคา : 50,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 48,900.00 บาท
อินเดีย สามเหลี่ยมอารยธรรม ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานความรักอันยิ่งใหญ่ ที่ทั่วโลกรู้จัก
ราคา : 49,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 45,900.00 บาท
สามเหลี่ยมอารยธรรม อินเดีย 4วัน 2คืน
ราคา : 32,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 29,900.00 บาท
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 6 คืน
ราคา : 47,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 44,900.00 บาท
HOT PRO WINTER IN BHUTAN 4D 3N BY B3
ราคา : 49,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 43,900.00 บาท


ความคิดเห็นที่ 1
replica christian louboutin heels red I do not know that wipingchristian louboutin glitter pumps captured the hearts of many people.Giuseppe Zanotti Sneakers Take a look at itschristian louboutin replica new autumn and winter,tory burch handbags which is a shoe you most want to receive into christian louboutin knockoffs foreign websites have identified christian louboutin heelsa wide variety of Funny shoesChristian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumps in the world, peoplefake christian louboutin can be so crazy shoes sigh.christian louboutin studded pumps When the case of shoe designer overflowing creativity,Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Black it simply transforms the way people screamed Christian Louboutin Asteroid if you like high heelschristian louboutin spiked heelsthat is about the legs, what to wear to walk all the body decoration. They are the first idol.tory burch flip flops outlet Brand logo is bright red bottom, hidden in Christian Louboutinthe secret place ofchristian louboutin stores passion, sexy extremeltory burch bootsis a favorite of Hollywood stars one of the Giuseppe Zanotti saletop footwear brand, which is double-pierced ankle boots many times in Megan FoxGiuseppe Zanotti Wedge Sneakersstar of the feet,tory burch ballet flats is the most familiar of the shoes of the season. Brand logo is bright red bottom, hidden in the secret place of passion,tory burch flats sale sexy extremelyreplica louboutin shoes of Hollywood starstory burch reva flats one of the top footweartory burch outletmany times in Tory Burch shoes and other star of the feet, is the most familiar of the shoes of the seasonGiuseppe Zanotti Boots from the Frenchreplica louboutin pumps, red soles signs to hint popular world identity. Nicholas Kirkwood shoes is the most familiar of the shoes of the season. Brand logo is bright redChristian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platform secret place of passion,Giuseppe Zanotti Sneakers outlet sexy extremelytory burch flats is a favorite of Hollywood stars one of the top footwear brand, which isgiuseppe zanottimany times in Megantory burch heels is the most Giuseppe Zanotti Sneakersfamiliar of the shoes of the seasonGiuseppe Zanotti online from cheap red bottom shoes the French replica christian louboutin pumps red soles signs to hint popular world identity. Red, highlighting women's and lovely,giuseppe zanotti quieter and beautiful mature sexyreplica christian louboutin not know that wiping captured the hearts ofchristian louboutin daffodil pumps many people.giuseppe zanotti shoes Take a look at its new autumn and winter, Giuseppe Zanotti Bootswhich is a shoe you most want christian louboutin narcissus pumpsto receive intoGiuseppe Zanotti Sneakers have identified a wide variety of Funny shoes in the world,Giuseppe Zanotti Sneakers online people can be so crazy shoes sigh. When the case of shoe tory burch walletsdesigner overflowing creativity, it simplychristian louboutin glitter heelsscreamed out, this is valentino outlet if you like high heels,tory burch flats discount and that is really the first high heels,giuseppe zanotti outlet that is about the legs, what to wear to walk all thehttp://www.giuseppezanottis.net.
ชื่อ : http://www.toryburchs.net   E-mail : zxerfetrt@outlook.com    วันที่ : 26 มีนาคม 2559 09:49 น.
IP : 161.202.76.XXX

ความคิดเห็นที่ 2

adidas nmd


cheap nfl jerseys


toms outlet


coach outlet


coach factory outlet


tory burch outlet store


longchamp handbags


christian louboutin


nike outlet online


james harden shoes


ugg boots


louis vuitton


coach outlet


coach outlet


christian louboutin outlet


toms shoes


ugg outlet


coach outlet


pandora charms


ralph lauren outlet online


ugg boots outlet


louis vuitton outlet online


uggs outlet


canada goose outlet


ugg outlet


valentino shoes outlet


kate spade outlet store


michael kors canada


coach canada


cheap jerseys


mbt shoes


ugg sandals


louboutin shoes


air max 2017


ralph lauren sale clearance


coach outlet


michael kors outlet clearance


christian louboutin outlet


ultra boost


birkenstock sandals


hermes handbags


canada goose outlet


michael kors outlet


toms shoes


michael kors outlet store


ugg outlet


ugg outlet


coach factory outlet


mbt shoes


cheap mlb jerseys


burberry outlet


polo ralph lauren


doudoune moncler


adidas yeezy


pandora charms


louis vuitton outlet


coach outlet


ugg sale


burberry outlet canada


toms shoes outlet


coach factory outlet


canada goose jackets


timberland outlet


ugg boots for women


toms outlet


uggs


cheap oakley sunglasses


moncler


polo ralph lauren outlet


adidas outlet


cheap uggs


canada goose sale


michael kors factory outlet


adidas yeezy


cheap ray ban sunglasses


north face outlet


ralph lauren outlet


ray ban sunglasses


rayban


cheap uggs


pandora charms uk


ugg ustralia


burberry outlet


ugg outlet


adidas yeezy


ralph lauren outlet


louis vuitton outlet


polo ralph lauren outlet online


nike huarache


ralph lauren outlet online


nmd adidas


ugg sale


ugg outlet


coach factory outlet


mulberry outlet


cheap oakley sunglasses


ray ban sunglasses


nmd adidas


ugg boots


polo ralph lauren


adidas superstar


ralph lauren outlet


oakley sunglasses


birkenstock outlet


coach outlet store


ralph lauren outlet


nike outlet store


cheap uggs


canada goose outlet


north face jackets


michael kors outlet


ugg boots


adidas nmd


yeezy boost 350


coach factory outlet


cheap oakley sunglasses


coach outlet


ralph lauren outlet


nike cortez


cheap ray ban sunglasses


adidas yeezy boost


longchamp uk


oakley sunglasses


coach factory outlet


louis vuitton outlet store


longchamp handbags


coach factory outlet


canada goose outlet


fitflops


beats by dr dre


moncler outlet


pandora uk


cheap ugg boots


ray ban sunglasses


coach outlet store


nike air max


adidas yeezy boost


gucci outlet


michael kors outlet


salvatore ferragamo shoes


ralph lauren sale clearance


pandora outlet


michael kors handbags


harden vol 1


ralph lauren outlet


birkenstock sandals


ugg boots


rayban


yeezy boost


yeezy boost 350


ralph lauren uk


coach factory outlet


moncler outlet


michael kors outlet


christian louboutin outlet


canada goose jackets


ugg boots canada


pandora charms sale clearance


cheap ray ban sunglasses


coach outlet store


cheap jerseys from china


kate spade outlet


cheap ray bans


burberry sale


michael kors handbags


ray ban sunglasses


hermes outlet


ugg shoes


michael kors outlet


michael kors handbags


coach outlet store online


air max 2018


louis vuitton outlet store


nike air max


michael kors uk


kate spade


ugg outlet online


mulberry uk


michael kors outlet


fitflops sale


ugg boots


polo ralph lauren


canada goose uk


cheap jordans


canada goose


canada goose


tory burch outlet


ugg slippers


nike outlet


michael kors outlet clearance


air jordans


coach outlet


canada goose outlet


moncler outlet


coach outlet


discount oakley sunglasses


coach outlet


yeezy boost


adidas shoes


nike outlet


uggs


ugg shoes


christian louboutin


ugg boots


coach factory outlet online


canada goose outlet


burberry handbags


louis vuitton outlet


kate spade handbags


polo ralph lauren outlet


kate spade bags


cheap jordans


pandora charms


kate spade


red bottoms


coach outlet


louis vuitton factory outlet


fred perry polo


oakley sunglasses


cheap jordans


coach outlet store


birkenstocks


ugg outlet


coach factory outlet


canada goose coats


jordans


moncler jackets outlet


canada goose coats


christian louboutin


ugg australia


coach outlet


pandora charms


ugg ustralia


uggs on sale


pandora jewelry


coach outlet


ugg slippers


coach outlet


moncler outlet


michael kors outlet


burberry sale


michael kors handbags


nike store


adidas superstar


yeezy boost


ugg boots


moncler coats


pandora jewelry


kate spade handbag


cat boots


ugg outlet


louboutin shoes


ralph lauren outlet online


adidas nmd


adidas shoes


ugg outlet


ugg outlet store


fred perry


coach factory outlet


salvatore ferragamo


ugg outlet


pandora


coach factory outlet


longchamp bags


uggs canada


ugg outlet


cheap jordans free shipping


coach outlet


ray ban sunglasses


ray ban sunglasses


air jordans


adidas nmd


ugg boots


red bottoms shoes


ralph lauren outlet


nfl jerseys wholesale


kate spade outlet


michael kors outlet


christian louboutin outlet


jordan shoes


ugg sandals


nike shoes


hermes bags


cheap jordans


ugg outlet store


cheap mlb jerseys


supreme uk


pandora outlet


michael kors outlet


ugg boots


michael kors outlet online


ralph lauren sale clearance


coach factory outlet


pandora charms


hermes birkin


uggs clearance


hermes handbags


longchamp uk


pandora charms sale


jordan retro 11


nike shoes


moncler jackets


polo ralph lauren outlet online


hermes handbags


pandora outlet


ralph lauren outlet online


canada goose clothing


cheap mlb jerseys


canada goose jackets


north face outlet online


coach outlet


canada goose sale


uggs on sale


cheap nfl jerseys wholesale


polo ralph lauren outlet online


pandora jewelry


coach outlet


pandora charms


longchamp outlet


ray ban sunglasses discount


ugg outlet


air jordan shoes


coach canada


adidas outlet


coach outlet store online clearances


louis vuitton outlet


michael kors outlet store


ugg outlet store


coach outlet online


coach handbags


tory burch outlet


coach factory outlet


ugg boots


michael kors outlet


ralph lauren uk


canada goose jackets


michael kors outlet store


nmd shoes


birkenstock shoes


mlb jerseys wholesale


superdry


ralph lauren outlet


birkenstock sandals


coach outlet


coach outlet


oakley sunglasses


pandora jewelry outlet


pandora uk


mulberry handbags


cheap ugg boots


coach factory outlet


mulberry bags


pandora jewelry


canada goose


timberland boots


red bottom shoes


moncler jackets


oakley sunglasses


coach outlet


polo ralph lauren outlet online


yeezy 350 boost


louis vuitton outlet online


birkenstocks


supreme


ugg boots on sale


ralph lauren outlet


coach factorty outlet


coach bags


coach factory outlet


polo outlet


pandora jewelry


nike shoes


cheap nfl jerseys


toms shoes outlet


michael kors outlet online


polo ralph lauren outlet


cheap jordans


coach outlet


adidas yeezy


mlb jerseys cheap


ugg outlet


ralph lauren uk


valentino shoes


adidas shoes


michael kors canada


beats by dre


superdry uk


discount ray ban sunglasses


cheap jordan shoes


ugg boots


canada goose jackets


cheap uggs


ralph lauren uk


michael kors handbags


canada goose outlet


polo ralph lauren outlet online


polo ralph lauren


coach outlet store


hermens bags


canada goose sale


ugg boots on sale


nike shoes for men


pandora jewelry


coach outlet


jordan retro


michael kors outlet


michael kors outlet


louboutin shoes


adidas outlet


ralph lauren outlet


birkenstock sandals


pandora charms sale clearance


pandora charms sale


ray ban sunglasses discount


moncler outlet


cheap uggs


moncler jackets


canada goose sale


2017.9.15yangping

ชื่อ : yangping55@yahoo.com   E-mail : yangping55@yahoo.com    วันที่ : 15 กันยายน 2560 08:56 น.
IP : 27.153.202.XXX

ความคิดเห็นที่ 3
chenlina20171219

supreme uk


coach factory outlet online


polo ralph


coach


cheap jordans


ugg boots


ugg outlet store


michael kors outlet


coach factory outlet


flip flops


air jordan


ugg outlet


canada goose jackets


moncler


michaelkors outlet


cheap oakley sunglasses


polo ralph lauren


michael kors outlet online


kate spade


mont blanc pens


ray ban


polo ralph


michael kors


north face uk


michael kors handbags


louboutin


north face


air max


ray ban


tory burch outlet


ugg boots


ugg boots


jordan shoes


flip flops


nike air force


cheap nhl jerseys


nike tn


prada


canada goose


moncler


nike outlet


coach outlet


canada goose jackets


jordan retro


nike air max


kate spade outlet


nike free run


canada goose jackets


moncler uk


giuseppe zanotti shoes


ugg australia


ugg boots


rayban


polo ralph lauren


oakley sunglasses


nike huarache


pandora rings


ugg outlet


nike air max


moncler


ugg boots


north face jackets


coach


michael kors outlet online


uggs outlet store


timberland boots


coach factory outlet


canada goose


burberry scarves


ugg boots


basketball shoes


ray ban


ugg boots


soccer jerseys


uggs outlet


michael kors handbags


coach outlet


coach handbags


kate spade


ugg outlet


ugg boots


hollister co


coach factory outlet


hermes birkin


canada goose outlet


polo shirts


the north face


nfl jerseys wholesale


birkenstock sandals


air max


mulberry uk


hermes uk


moncler outlet


longchamp outlet


nike outlet


louboutin


ugg outlet


kate spade outlet


north face outlet


ugg outlet


ugg


ralph lauren


longchamp


ugg slippers


ray ban sunglasses


burberry outlet canada


cheap snapbacks


north face outlet


ugg boots outlet


ferragamo


michael kors taschen


coach outlet online


uggs outlet


coach outlet online


mlb jerseys


polo ralph lauren


salvatore ferragamo


christian louboutin outlet


ray ban outlet


hermes outlet


michael kors outlet


canada goose jackets


doudoune canada goose


true religion jeans


north face outlet


true religion


ugg boots


ugg boots


oakleys


kate spade outlet


michael kors handbags


michael kors outlet


under armour outlet


polo ralph lauren


canada goose outlet


uggs outlet


ugg pas cher


ugg boots


pandora jewelry


ralph lauren outlet


uggs outlet


cheap uggs


north face


north face uk


moncler jackets


ralph lauren


ugg boots


ugg outlet


nike football boots


burberry outlet


jordans


flip flops


jordan shoes


ugg canada


nike store


coach outlet


ugg boots


north face


christian louboutin


uggs outlet


cheap ray bans


the north face


canada goose sale


jordans


cheap nfl jerseys


calvin klein


tory burch outlet online


fitflops


birkenstock shoes


uggs


true religion jeans


oakley sunglasses wholesale


louboutin


cheap nfl jerseys


doudoune canada goose


oakley sunglasses


prada handbags


ralph lauren uk


polo ralph lauren outlet


adidas jeremy scott


ugg australia


ugg outlet


mont blanc


canada goose jackets


michael kors outlet


ugg boots sale


jordan shoes


uggs outlet


baseball jerseys


coach outlet


polo ralph lauren


louboutin shoes


burberry outlet


ralph lauren


coach outlet online


canada goose outlet


beats by dre headphones


air max


christian louboutin


supra shoes


moncler jacken


manolo blahnik


air max


north face


ugg boots


burberry outlet online


prada


adidas shoes


mulberry


ugg uk


nike trainers


longchamp


pandora charms


ugg boots


ugg


north face jackets clearance


canada goose outlet online


canada goose sale


pandora jewelry


tommy hilfiger


polo ralph lauren


michael kors outlet clearance


coach outlet online


coach outlet online


ugg boots


michael kors outlet


jordan


nba jerseys


kate spade


true religion jeans


michael kors outlet


longchamp outlet


ray ban sunglasses sale


true religion jeans


juicy couture


oakley sunglasses


coach factory outlet


scarpe hogan


timberland boots


ugg boots


coach outlet


oakley sunglasses


uggs


coach outlet


canada goose outlet


nike outlet


christian louboutin outlet


christian louboutin outlet


ugg uk


ugg boots


rolex replica watches


michael kors outlet


adidas uk


uggs outlet


jordan pas cher


ugg


ugg sale


north face jackets


ugg boots clearance


adidas shoes


canada goose jackets


moncler uk


north face


ugg boots


pandora charms


air jordan


burberry scarf


oakley sunglasses cheap


moncler


coach outlet


canada goose jackets


ferragamo shoes


oakley sunglasses


supreme outlet


pandora charms


canada goose jackets


ugg outlet


michael kors outlet online


michael kors


hermes


ugg canada


adidas outlet


north face outlet


ralph lauren outlet online


moncler pas cher


prada bags


polo ralph lauren


michael kors outlet online


louboutin


oakley vault


canada goose


ray bans


jordan shoes


ralph lauren outlet online


nfl jerseys


coach outlet


hollister clothing


tory burch uk


mbt shoes


ugg clearance


ugg boots


michael kors outlet


pandora jewelry


louboutin


pandora jewelry


adidas football boots


nhl jerseys


moncler


oakley sunglasses cheap


nike factory outlet


flops


louboutin


coach outlet online


ugg outlet


coach factory outlet


coach outlet online


coach factory


birkenstock outlet


air max


cheap mlb jerseys


coach factory outlet


coach outlet online


moncler outlet


canada goose outlet


polo ralph lauren outlet


ugg boots


ugg outlet


rayban


burberry outlet


stan smith shoes


moncler outlet


canada goose canada


nike jordans


the north face


jordans


ugg boots cheap


polo ralph


moncler


true religion jeans


supreme


mont blanc


balance shoes


scarpe mbt


nike outlet


jordan shoes


ray ban


the north face


supreme


michael kors handbags


ugg outlet


christian louboutin


canada goose outlet


longchamp handbags


flops


ugg outlet store


north face


vibram fivefingers


coach outlet online


nfl jerseys wholesale


nike huarache


michael kors uk


air jordans


adidas yeezy boost


cheap nfl jerseys


coach outlet online


pandora jewelry


cheap rolex watches


adidas stan smith


ray ban sunglasses


pandora jewelry


michael kors outlet


cheap mlb jerseys


nike factory outlet


canada goose outlet


swarovski


air jordan


ugg outlet store


canada goose outlet


ray ban wayfarer


jordans


louboutin


converse shoes


moncler outlet


ralph lauren outlet


nike blazer shoes


moncler jackets


longchamp


north face


blackhawks jersey


ralph lauren outlet


adidas outlet


tory burch outlet


nike air


nike air max


adidas wings


chenlina20171219
ชื่อ : chenlina   E-mail : chenlina1231@outlook.com    วันที่ : 19 ธันวาคม 2560 14:06 น.
IP : 209.160.120.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Engine by MAKEWEBEASY