• Home
  • About Us
  • PROGRAM TOUR OF THE MONTH
  • HITS PROGRAM TOUR
  • OVERSEA EDUCATION
  • GALLERY
  • Contact us
Menu
Korea
Japan
HONGKONG MACAU
CHINA TAIWAN TIBET
SINGAPORE MALEYSIA BALI
LOAS MYANMAR COMBODIA VIETNAM
INDIA NEPAL SRILAKKA BHUTAN
EGYPT DUBAI JORDAN
AUSTRALIA NEW ZEALAND
USA CANADA
RUSSIA TURKEY
EUROPE
ENGLAND
22 สิงหาคม 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
  INDIA, NEPAL, SRILAKKA, BHUTAN
[ +zoom ]
Delhi Agra Tajmahal 4 Days 3 Night *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*
Print
รหัสสินค้า : JIE_001-7
ราคา : 15,900.00 บาท
[21 สิงหาคม 2556 15:50 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 2991)
(แพ็คเก็จทัวร์ส่วนตัว 2ท่านขึ้นไป)
ออกเดินทางทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป กำหนดวันเดินทางเองได้
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
BKK-DEL / TG 323 / 07:25-10:20  / บินทุกวัน
DEL-BKK / TG 316 / 01:00-06:30 / บินทุกวัน
จำนวน    ชิ้น สั่งซื้อสินค้า

กำหนดการเดินทาง
วันแรก          กรุงเทพ – เดลลี – ชัยปุระ - Fetepur Siki

05.30 น.                  ที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารชั้น 4 เคาน์เตอร์ Row.J 18-19  เช็คอินอิสระ
07.25 น.                  ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG323/07:25-10:20
10.20 น.                  คณะถึงสนามบินอินทิราคานธี (เวลาอินเดียช้ากว่าไทย 1.30 ชั่วโมง)  หลังรับสัมภาระ
                                 และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย แล้วนำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง
เที่ยง                        บริการอาหารกลางวัน 
                                 ระหว่างทางนำท่านชม Fetepur Siki เมืองที่พระเจ้าอัคบาร์ มหาราชทรงสร้างขึ้นเพื่อหวัง
                                 จะให้เป็นเมืองหลวงใหม่แต่เนื่องจากเป็นเมืองที่ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน ทำให้แห้งแล้งจนไม่
                                 สามารถอยู่ได้จึงได้ทิ้งเมืองและย้ายไปตั้งเมืองหลวง ณ นครอัครา แต่ถึงเมืองจะทิ้งร้างไว้
                                 นานก็ยังคงหลงเหลือความงดงามและท่านจะได้เห็นแนวความคิด ที่จะรวมทุกศาสนาเป็น
                                 หนึ่งเดียวของพระเจ้าอัคบามหาราช พระองค์ทรงมีมเหสีสามพระองค์และมเหสีแต่ละองค์
                                 ต่างนับถือศาสนาที่แตกต่างกันคือ ศาสนาอิสลาม,ฮินดู และคริส แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้
                                 ตัวพระราชวังสร้างโดยหินสีแดงและแบ่งเป็นห้องต่างๆรวมถึงมีแสดงดนตรี และห้องประชุม
                                 อันงดงาม
18.00 น.                  บริการอาหารค่ำ 
นำเข้าที่พักที่ HOTEL MANSINGH / RAMADA (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง         ชัยปุระ – พระราชวังแอมเบอร์ - Jai Mahal - พระราชวัง City Palace - ฮาวามาฮาล
เช้า                           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
                                 นำท่าน นำท่านสู่พระราชวังแอมเบอร์(Amber Fort) โดยการนั่งช้างที่ตกแต่งประดับประดา
                                 อย่างวิจิตรสวยงามชมพระราชวังที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบศิลปะราชบุตรท่านจะได้
                                 ชมห้องต่างๆภายในพระราชวัง ชม Jai Mahal พระราชวังฤดูร้อนสำหรับ บรรดาพระราชวงศ์
                                 ซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลสาบ
เที่ยง                         บริการอาหารกลางวัน  
บ่าย                          นำท่านชมพระราชวัง City Palace สถาปัตยกรรมแบบราชสถานที่แสดงถึงลักษณะของศิลปะ
                                 โมกุลพร้อมทั้งชมพิพิธภัณฑ์ ภายในจะแสดงเครื่องใช้ของเจ้าครองแคว้นในยุคนั้น นำท่านเข้าชม
                                  ฮาวามาฮาล (พระราชวังสายลม)  ที่ซึ้งกษัตริย์ไสวไชยซิงค์สร้างตำหนักแห่งนี้เป็นกำนัลแด่
                                  ชายาและนางสนมทั้งหลายใช้เป็นที่สูดอากาศ และมองดูความเป็นไปภายนอก คำว่า “ฮาวา” 
                                  ซึ่งแปลว่าสายลมจึงทำให้คนไทยเรียกว่า “พระราชวังสายลม” และฝรั่งจะเรียกว่า “Palace Of Wind”
                                  จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ                              บริการอาหารค่ำ 
นำเข้าที่พักที่ HOTEL MANSINGH / RAMADA (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม        ชัยปุระ – อัครา – อัคราฟอร์ท - ทัชมาฮาล
เช้า                           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
                                 นำท่านเดินทางสู่เมืองอัครา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
12.00 น.                   บริการอาหารกลางวัน 
                                 จากนั้นนำท่านชมอัคราฟอร์ท (Agra Fort) ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่ยาวนาน
                                 ถึงสามยุคของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์โมกุล มีลักษณะเป็นกำแพงสองชั้นและป้อมอาคารทางเข้า
                                 ทั้งสี่ทิศ Jehangiri Mahal อาคารสีแดงจากหินทราย ซึ่งจักรพรรดิ์ Akbar สร้างให้แก่มเหสีอินดู
                                 Jodhabal ,ห้องโถงใหญ่ Khas Mahal และ Palace of mirrors Pearl Mosque มัสยิดสีขาวสะอาด
                                 และ Nagina มัสยิดซึ่งท้ายที่สุดที่นี้ยังเป็นที่คุมขัง Shahjehan โดยบุตรชายของพระองค์เอง 
                                 พระองค์ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตโดยการมองผ่านแม่น้ำยมุนาไปยัง ทัชมาฮาล ซึ่งมเหสีสุดที่รัก
                                 ของพระองค์ประทับอยู่อย่างนิรันดร์  จากนั้น นำท่านชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่
                                 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมุนาสร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวประดับด้วยรัตนชาติหลากหลายชนิด  ใช้เวลาใน
                                  การสร้างถึง 22 ปี ด้วยแรงงานกว่า 20,000 คน ออกแบบและตกแต่งโดยช่างฝีมือเอกของโลกในยุคนั้น
                                  เพื่อแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ ของShahkehan  ต่อพระมเหสี Mahal ที่สวรรคต เนื่องจากการให้
                                 กำเนิดบุตรคนที่ 14 ภายในเป็นที่บรรจุร่างของพระนาง
18.00 น.                  บริการอาหารค่ำ  นำเข้าที่พักที่ HOTEL MANSINGH / MARINA (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่            อัครา – เดลลี - Indian Gate -วัดLaxmi – Narayan Temple - ตลาดเดลีฮัท – กรุงเทพฯ
เช้า                           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
07.00 น.                  นำท่านเดินทางกลับกรุงเดลลี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน  
บ่าย                          นำท่านชม Indian Gate ประตูชัยซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงทหารที่เสียชีวิต ในสงคราม
                                 โลกครั้งที่ 1 ประตูนี้มีลักษณะเหมือนประตูชัยปารีสและประตูจะสลักชื่อทหารที่สละชีพเพื่อชาติใน
                                 สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง จากนั้นนำท่านขับรถผ่านชมรัฐสภาซึ่งเป็นตึกที่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรม
                                 อังกฤษเพื่อเป็นที่ทำการของนายกรัฐมนตรี และเป็นที่ตั้งของกระทรวงต่างๆ นำท่านชมวัด
                                 Laxmi – Narayan Temple ซึ่งเป็นวัดที่งดงามตามแบบสถาปัตยกรรมรูปแบบฮินดูเป็นที่บูชา
                                 พระแม่รัศมีและพระนาราย พระแม่รัศมีนั้นถือว่าเป็นพระแม่แห่งเงินตรา ผู้ใดที่ไปขอพรให้กิจการเจริญ
                                 รุ่งเรือง มักประสพผล วัดนี้สร้างขึ้นโดยมหาเศษฐีตระกูลบิลล่า ภายในมีรูปปั้นและรูปหล่อขององค์
                                 เทพต่างๆ ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู นำท่านเข้าสู่ ย่านการค้าตลาด เดลีฮัท เพื่อช็อปปิ้งสินค้า
                                 พื้นเมือง  ราคาถูกมากมาย
18.00 น.                  บริการอาหารค่ำ 
                                 หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่สนามบินอินทิรา คานธี
01.00 น.                  ออกเดินทางจากเดลลี  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 316 / 01:00-06:30
06.30 น.                  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
                                                         *****************************************
หมายเหตุ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / หากไม่สามารถเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดๆๆ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการและค่ามัดจำทั้งหมด / หากยกเลิกการเดินทางภายใน 5วันก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการและค่ามัดจำทั้งหมด /  การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันชีวิตไว้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่ได้มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีขอใบกำกับภาษี


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์ไหว้พระ 4 ตำบล อินเดีย - เนปาล 7 วัน บิน TG
ราคา : 54,000.00 บาท
ราคาพิเศษ : 49,000.00 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อักราฟอร์ด 7 วัน โดย สายการบิน อินดิโก แอร์ไลน์
ราคา : 44,100.00 บาท
ราคาพิเศษ : 41,900.00 บาท
ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ
ราคา : 42,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 39,900.00 บาท
ศรีลังกา อนุราธปุระ เจดีย์รุวันเวลิ โปโลนนารุวะ สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า ถ้ำดัมบูลล่า แคนดี้ วัดบุปผาราม วัดพระเขี้ยวแก้ว โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม
ราคา : 31,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 29,900.00 บาท
กราบนมัสการสังเวชนียสถานสี่ตำบล 7 คืน 8 วัน ณ ประเทศอินเดีย
ราคา : 50,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 48,900.00 บาท
อินเดีย สามเหลี่ยมอารยธรรม ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานความรักอันยิ่งใหญ่ ที่ทั่วโลกรู้จัก
ราคา : 49,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 45,900.00 บาท
สามเหลี่ยมอารยธรรม อินเดีย 4วัน 2คืน
ราคา : 32,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 29,900.00 บาท
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 6 คืน
ราคา : 47,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 44,900.00 บาท
HOT PRO WINTER IN BHUTAN 4D 3N BY B3
ราคา : 49,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 43,900.00 บาท


ความคิดเห็นที่ 1
replica christian louboutin heels red I do not know that wipingchristian louboutin glitter pumps captured the hearts of many people.Giuseppe Zanotti Sneakers Take a look at itschristian louboutin replica new autumn and winter,tory burch handbags which is a shoe you most want to receive into christian louboutin knockoffs foreign websites have identified christian louboutin heelsa wide variety of Funny shoesChristian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumps in the world, peoplefake christian louboutin can be so crazy shoes sigh.christian louboutin studded pumps When the case of shoe designer overflowing creativity,Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Black it simply transforms the way people screamed Christian Louboutin Asteroid if you like high heelschristian louboutin spiked heelsthat is about the legs, what to wear to walk all the body decoration. They are the first idol.tory burch flip flops outlet Brand logo is bright red bottom, hidden in Christian Louboutinthe secret place ofchristian louboutin stores passion, sexy extremeltory burch bootsis a favorite of Hollywood stars one of the Giuseppe Zanotti saletop footwear brand, which is double-pierced ankle boots many times in Megan FoxGiuseppe Zanotti Wedge Sneakersstar of the feet,tory burch ballet flats is the most familiar of the shoes of the season. Brand logo is bright red bottom, hidden in the secret place of passion,tory burch flats sale sexy extremelyreplica louboutin shoes of Hollywood starstory burch reva flats one of the top footweartory burch outletmany times in Tory Burch shoes and other star of the feet, is the most familiar of the shoes of the seasonGiuseppe Zanotti Boots from the Frenchreplica louboutin pumps, red soles signs to hint popular world identity. Nicholas Kirkwood shoes is the most familiar of the shoes of the season. Brand logo is bright redChristian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platform secret place of passion,Giuseppe Zanotti Sneakers outlet sexy extremelytory burch flats is a favorite of Hollywood stars one of the top footwear brand, which isgiuseppe zanottimany times in Megantory burch heels is the most Giuseppe Zanotti Sneakersfamiliar of the shoes of the seasonGiuseppe Zanotti online from cheap red bottom shoes the French replica christian louboutin pumps red soles signs to hint popular world identity. Red, highlighting women's and lovely,giuseppe zanotti quieter and beautiful mature sexyreplica christian louboutin not know that wiping captured the hearts ofchristian louboutin daffodil pumps many people.giuseppe zanotti shoes Take a look at its new autumn and winter, Giuseppe Zanotti Bootswhich is a shoe you most want christian louboutin narcissus pumpsto receive intoGiuseppe Zanotti Sneakers have identified a wide variety of Funny shoes in the world,Giuseppe Zanotti Sneakers online people can be so crazy shoes sigh. When the case of shoe tory burch walletsdesigner overflowing creativity, it simplychristian louboutin glitter heelsscreamed out, this is valentino outlet if you like high heels,tory burch flats discount and that is really the first high heels,giuseppe zanotti outlet that is about the legs, what to wear to walk all thehttp://www.giuseppezanottis.net.
ชื่อ : http://www.toryburchs.net   E-mail : zxerfetrt@outlook.com    วันที่ : 26 มีนาคม 2559 09:49 น.
IP : 161.202.76.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Engine by MAKEWEBEASY