• Home
  • About Us
  • PROGRAM TOUR OF THE MONTH
  • HITS PROGRAM TOUR
  • OVERSEA EDUCATION
  • GALLERY
  • Contact us
Menu
Korea
Japan
HONGKONG MACAU
CHINA TAIWAN TIBET
SINGAPORE MALEYSIA BALI
LOAS MYANMAR COMBODIA VIETNAM
INDIA NEPAL SRILAKKA BHUTAN
EGYPT DUBAI JORDAN
AUSTRALIA NEW ZEALAND
USA CANADA
RUSSIA TURKEY
EUROPE
ENGLAND
19 พฤศจิกายน 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
  HONGKONG, MACAU
[ +zoom ]
Hongkong Packege 3 Day 2 Night
Print
รหัสสินค้า : JIE_006-4
ราคา : 7,900.00 บาท
[21 สิงหาคม 2556 16:02 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 1794)

โรงแรม 2 คืน พัก Panorama by Rhombus 4* +
รถรับส่งระหว่างสนามบินโรงแรม (Join Seat In Coach) + ซิตี้ทัวร์ฮ่องกงครึ่งวัน
เลือกวันเดินทางได้ทุกวัน

** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน **

จำนวน    ชิ้น สั่งซื้อสินค้า

วันแรก       กรุงเทพฯ -  ฮ่องกง
              เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง เจ้าหน้าที่รับท่านที่สนามบิน พร้อมส่งเข้าที่พัก
               พักที่  Panorama by Rhombus ระดับ 4 ดาว  หรือเทียบเท่า
               *****อิสระตามอัธยาศัย *****
 
วันที่สอง     ฮ่องกง - ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน
 เช้า         อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย -  จากนั้นเจ้าหน้าที่รับท่านที่ล็อบบี้ของโรงแรม
               จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  อ่าว Repulse Bay นมัสการเจ้าแม่กวนอิม และ
               เทพเจ้าแห่งโชคลาภ
               จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่  View point ที่ Victoria Peak  และ นำท่านสู่
               วัด Che Kung Temple และ โรงงานผลิต  จิวเวลรี่ Jewellry Factory Outlet
               จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม 
 
วันที่สาม     ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
เช้า          อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน   ช้อปปิ้ง

               ได้เวลาอันสมควร  เจ้าหน้าที่รับท่านที่ล๊อบบี้ของโรงแรมเพื่อนำท่านส่งยังสนามบิน 
                             อัตราค่าบริการ   7,900 บาท
 กรณีต้องการอยู่ต่อเพิ่ม 1  คืน   เพิ่มท่านละ   2,600  บาท ต่อ ท่าน ต่อ คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)
หมายเหตุ:  เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป 
 ****************************************************************************************
 ทัวร์เลือกซื้อเพิ่มเติม :-
1.   Nongping กระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่ลันเตา  (รวมกระเช้า Cabin + รถรับส่งโรงแรม)
      ท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวมอาหาร)
2.   บัตรเข้าดิสนีย์แลนด์ 1 วัน  + รถรับส่งโรงแรม (Join Coach) 
      ท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวมอาหาร)
3.   สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค 1 วัน + รถรับส่งโรงแรม (Join Coach) 
      ท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวมอาหาร)
4.   ทัวร์มาเก๊า 1 วัน + ตั๋วเรือไป-กลับ Ferry + English Speaking Guide 
      ท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวมอาหาร)
หมายเหตุ : ไม่รวมค่าทิปไกด์ที่มาเก๊า  ท่านละ 50 เหรียญ (หรือ 200 บาท) ต่อคน
 
ค่าบริการนี้รวม
 
1. ที่พัก 2 คืน ระดับ 4 ดาว พักที่ Panorama by Rhombus หรือ เทียบเท่า
2. ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบินโรงแรม - สนามบิน (Join Seat In Coach )
3. ฟรี!! ซิตัทัวร์รอบเกาะฮ่องกงครี่งวันเช้า
 
ค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าตั๋วเครือ่งบิน
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการ
ติดต่อจองสายการบินได้ที่ คุณฝน  โทร 02-412-7888
 
เงื่อนไข
1. กรุณาสำรองที่นั่งแพ็คเกจ ล่วงหน้า 10 วันทำการ
2. เดินทางอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป กรณีเดินทางท่านเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 บาท
3. ราคาค่าบริการแพคเกจทัวร์ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของ ค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน
ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้น แล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง
4. หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทางปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าแพคเกจทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
6.ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ ตามความเหมาะสม และ สถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
หมายเหตุ
1. ตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่พักราคาพิเศษในแต่ละวันมีจำนวนจำกัด
2. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนโรงแรมเป็นระดับเดียวกัน กรณีที่ห้องพักที่ท่านเลือกเต็ม
3. กรุณาโทรเข้ามาสอบถามสถานะตั๋วเครื่องบินและห้องพักว่างในวันที่ท่านต้องการเดินทางอีกครั้ง
4. ราคาห้องพักข้างต้นเป็นเรทราคาต่ำสุดของแต่ละโรงแรม
5. ซึ่งราคาและจำนวนคงเหลือของห้องพักในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยจะแจ้งราคา update ให้ทราบเมื่อมีการสอบถามเข้ามา
6. ราคานี้ยกเว้นช่วงวันหยุด Long Weekend หรือ เทศกาลต่างๆ


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า : มาเก๊า ฮ่องกงพระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น โอเว่อร์ซีไชนีสทาวน์+โชว์
ราคา : 31,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 28,900.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง : ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
ราคา : 21,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 18,900.00 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง : ฮ่องกง นมัสการ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน
ราคา : 19,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 16,900.00 บาท
ฮ่องกง เซินเจิ้น ลันเตา 4 วัน
ราคา : 19,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 18,900.00 บาท


ความคิดเห็นที่ 1
replica christian louboutin heels red I do not know that wipingchristian louboutin glitter pumps captured the hearts of many people.Giuseppe Zanotti Sneakers Take a look at itschristian louboutin replica new autumn and winter,tory burch handbags which is a shoe you most want to receive into christian louboutin knockoffs foreign websites have identified christian louboutin heelsa wide variety of Funny shoesChristian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumps in the world, peoplefake christian louboutin can be so crazy shoes sigh.christian louboutin studded pumps When the case of shoe designer overflowing creativity,Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Black it simply transforms the way people screamed Christian Louboutin Asteroid if you like high heelschristian louboutin spiked heelsthat is about the legs, what to wear to walk all the body decoration. They are the first idol.tory burch flip flops outlet Brand logo is bright red bottom, hidden in Christian Louboutinthe secret place ofchristian louboutin stores passion, sexy extremeltory burch bootsis a favorite of Hollywood stars one of the Giuseppe Zanotti saletop footwear brand, which is double-pierced ankle boots many times in Megan FoxGiuseppe Zanotti Wedge Sneakersstar of the feet,tory burch ballet flats is the most familiar of the shoes of the season. Brand logo is bright red bottom, hidden in the secret place of passion,tory burch flats sale sexy extremelyreplica louboutin shoes of Hollywood starstory burch reva flats one of the top footweartory burch outletmany times in Tory Burch shoes and other star of the feet, is the most familiar of the shoes of the seasonGiuseppe Zanotti Boots from the Frenchreplica louboutin pumps, red soles signs to hint popular world identity. Nicholas Kirkwood shoes is the most familiar of the shoes of the season. Brand logo is bright redChristian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platform secret place of passion,Giuseppe Zanotti Sneakers outlet sexy extremelytory burch flats is a favorite of Hollywood stars one of the top footwear brand, which isgiuseppe zanottimany times in Megantory burch heels is the most Giuseppe Zanotti Sneakersfamiliar of the shoes of the seasonGiuseppe Zanotti online from cheap red bottom shoes the French replica christian louboutin pumps red soles signs to hint popular world identity. Red, highlighting women's and lovely,giuseppe zanotti quieter and beautiful mature sexyreplica christian louboutin not know that wiping captured the hearts ofchristian louboutin daffodil pumps many people.giuseppe zanotti shoes Take a look at its new autumn and winter, Giuseppe Zanotti Bootswhich is a shoe you most want christian louboutin narcissus pumpsto receive intoGiuseppe Zanotti Sneakers have identified a wide variety of Funny shoes in the world,Giuseppe Zanotti Sneakers online people can be so crazy shoes sigh. When the case of shoe tory burch walletsdesigner overflowing creativity, it simplychristian louboutin glitter heelsscreamed out, this is valentino outlet if you like high heels,tory burch flats discount and that is really the first high heels,giuseppe zanotti outlet that is about the legs, what to wear to walk all thehttp://www.giuseppezanottis.net.
ชื่อ : http://www.toryburchs.net   E-mail : zxsdffsdfs@outlook.com    วันที่ : 26 มีนาคม 2559 09:54 น.
IP : 161.202.76.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Engine by MAKEWEBEASY